‘De neuzen dezelfde kant op voor een bereikbare regio’

29 september 2017

Op de website slimopweg staat een artikel waarin Arthur Boone en Alex Mulders over de plannen voor de Regio Arnhem Nijmegen spreken. 19 gemeenten in de Regio Arnhem Nijmegen werken samen aan de mobiliteit en bereikbaarheid van de regio. Waar in het proces staan we nu? Welke kansen en kanttekeningen zijn er? Het antwoord op deze en nog meer vragen komt van Arthur Boone en Alex Mulders, twee van de drijvende krachten achter het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

Waarom is deze brede samenwerking zo belangrijk?
19 Gemeenten die samenwerken om knelpunten rond mobiliteit en bereikbaarheid te verbeteren - waarom is dat nodig? Arthur Boone, wethouder van gemeente Westervoort en voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit van deze 19 gemeenten: ‘Onze regio heeft een schat aan belangrijke logistieke centra en belangrijke spoor-, wegen- en vaarnetten. We willen deze huidige routes beter benutten en verbeteren. Er ligt een verantwoordelijkheid bij de regiogemeenten om de steden bereikbaar te houden en een verantwoordelijkheid bij de steden om de regio bereikbaar te houden. We hebben er dus allemaal belang bij.’

‘Ook de rijksoverheid heeft bereikbaarheid hoog op de agenda staan. Gezamenlijk staan we sterker richting het rijk als belangrijke partner, vult Alex Mulders aan, kwartiermaker voor het programma slimme mobiliteit van Regio Arnhem Nijmegen en secretaris van het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.

Waar staan we nu in het proces?
Eerder dit jaar, in mei is de regionale mobiliteitsagenda ‘Op weg naar een bereikbaarheidsaanpak Regio Arnhem Nijmegen’ opgesteld. Hierin zijn alle mobiliteitsonderwerpen en -knelpunten geïnventariseerd, geprioriteerd en onderverdeeld in acht opgaven voor de regio. Denk bijvoorbeeld aan het doortrekken van de A15 en de verbreding van de A12. Boone: ‘Met deze visie gaan we nu het gesprek aan met belanghebbende partijen zoals de provincie Gelderland, Rijkswaterstaat en werkgeversvereniging VNO-NCW. Zo completeren we de inventarisatie en proberen we de neuzen zo veel mogelijk dezelfde kant op te krijgen.’

De volgende stap is het opstellen van een manifest, samen met alle betrokken partijen. Met daarin de gedeelde toekomstvisie op bereikbaarheid. Het doel is dit manifest klaar te hebben voor de gemeenteraadverkiezingen in maart 2018. Dit manifest wordt vervolgens de opstap naar een te creëren werkagenda: hoe gaan we deze visie daadwerkelijk realiseren. Boone: ‘Hierbij hoort ook een financiële vertaling. We willen toe naar een inventarisatie van alle bestaande en nieuwe initiatieven en alle financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn.’De 19 betrokken mobiliteitswethouders zullen ook een rol vervullen bij de realisatie. Bijvoorbeeld door als ambassadeurs op te treden. Of in de vorm van een kopgroep van wethouders, die nu bestaat uit Sjef van Elk (Druten), Harriët Tiemens (Nijmegen), Tanja Loeff-Hageman (Montferland) en Theo Peren (Lingewaard). Voorzitter Arthur Boone neemt het voortouw in de realisatie.

Welke kansen en kanttekeningen zien jullie?
Boone en Mulders zien veel kansen in de samenwerking met werkgevers. ‘Denk aan afspraken over logistieke zaken als aan- en afvoerroutes en -tijden. Gunstig voor werkgevers én voor een betere bereikbaarheid in de regio.’

Ook de gigantische hoeveelheid aan beschikbare data biedt enorme kansen om de mobiliteit te verbeteren. Boone noemt Talking Traffic als voorbeeld: ‘Auto’s zenden veel digitale informatie uit. Door die informatie op te vangen, te analyseren en dirigeren kunnen we bijvoorbeeld matrixborden aansturen of verkeerslichten op rood of groen laten springen.’ Innovaties als slimme verkeerslichten worden nu al in de regio gebruikt om de doorstroming te bevorderen.

Mulders vult aan: ‘Of denk aan situaties waarin de snelheid van voertuigen wordt begrensd, bijvoorbeeld in schoolzones. In zo’n situatie krijgt de auto informatie van zijn omgeving en remt af, zodat de bestuurder simpelweg niet harder kan rijden. Op de lange termijn is dit best denkbaar.’ Wel plaatst zowel Boone als Mulders een kanttekening bij de mogelijke ontwikkelingen. ‘Wanneer wordt de keuzevrijheid van de mens te veel beperkt?’

Hoe kom je tot een gedeelde visie als zoveel partijen elk hun eigen belangen hebben?
19 gemeenten, rijksoverheid, provincie, marktpartijen, werkgevers – dat zijn veel belanghebbenden. Volgens Boone is het dan ook niet eenvoudig om iedereen achter de agenda te krijgen. ‘Daarom zijn de overleggen die we nu hebben zo belangrijk. Daarin komen die belangen op tafel. We willen op z’n minst bereiken dat alle partijen de visie van de regio erkennen. Een mooie opgave waar we als regio graag aan werken.’

Meer informatie