Impact op centrumgebieden

30 september 2019

De nieuwsberichten rondom de sluiting van Hudson’s Bay volgen elkaar snel op. Over de impact hiervan op de centrumgebieden is nog niet veel duidelijk. Daarom heeft Goudappel Coffeng een analyse gemaakt van de 15 steden waarin Hudson’s Bay is gevestigd in relatie tot de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden.

En wat blijkt? De 15 centra waar Hudson’s Bay is gevestigd, zijn allen centra die in de top-27 van onze Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden zijn opgenomen. Dit betekent dat vrijwel al deze steden wel een stootje kunnen verdragen, omdat zij voldoende toekomstperspectief hebben vanwege hun ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenniveau, bereikbaarheid en demografische ontwikkeling. Hoe vervelend het ook mag zijn voor de direct betrokkenen, zoals de werknemers, in alle 15 steden is perspectief voor een centrumgebied dat blijft functioneren. Vanzelfsprekend is wel aandacht vereist voor herinvulling van de prominente panden en de toekomst van de ruimtelijke centrumstructuur.

Middelgrote steden – quick wins te realiseren
Als gevolg van onze Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden 2019, hebben wij tientallen centrumgebieden bezocht. Om de resultaten te laten zien, maar vooral ook om te praten over de onderdelen die kunnen bijdragen aan het vitaal houden van de centra. Want vooral de middelgrote centra staan nog steeds voor een grote opgave. Hier treft u de resultaten voor uw centrumgebied aan.

Uit de gesprekken blijkt dat veel centra op de goede weg zijn om een toekomstgericht centrum te realiseren, maar desondanks ook de nodige aanknopingspunten halen uit de Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden. Enkele voorbeelden van quick wins:

  • De analyse van autobereikbaarheid en vertragingen tijdens zaterdagmiddagen geven gericht inzicht op welke locaties verbeteringen nodig zijn;
  • Het belang van de fietser wordt steeds groter. En vooral de wijze om de toekomstige fietser te faciliteren;
  • Een analyse van de digitale vindbaarheid van het centrumgebied geeft directe verbetermogelijkheden om websites en andere informatievoorziening te verbeteren;
  • Het (soms onbekende) historische karakter van binnensteden geeft vaak concrete handvatten om dit beter te laten zien in het straatbeeld en meer te benadrukken in de communicatie;
  • Uit de benchmark komen vaak onverwacht positieve resultaten. Deze kunnen aanleiding zijn om in de marketing of profilering van de (binnen)stad extra onder de aandacht te brengen.

Zet in op beleving
Duidelijk is dat de vitaliteit van centrumgebieden van veel meer factoren afhangt dan het leegstandspercentage. De Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden geeft 20 objectief gemeten indicatoren weer. In sommige gebieden lijkt het objectief weliswaar goed geregeld, maar blijft de subjectieve beleving van de bezoekers achter. Samen met onze partner Meet4Research zetten wij de Stadsbelevingsmonitor in. Met deze tool vindt een onderzoek plaats onder de centrumbezoekers om de beleving te meten. Deze is vooral nuttig om te bepalen of investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte van toegevoegde waarde zijn.

Een goed voorbeeld van een stad die beleving weet te koppelen aan goede objectieve factoren op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, voorzieningenaanbod en bereikbaarheid is Deventer. In dit korte filmpje staan wethouder Carlo Verhaar en centrummanager Peter Brouwer stil bij de resultaten van de Vitaliteitsbenchmark, de uitgevoerde acties en de methoden om Deventer ook richting de toekomst vitaal te houden. 
Veel informatie is op deze website te vinden. Daarnaast komen wij graag langs in uw centrum om de scores in een vrijblijvend gesprek toe te lichten. Dit kunnen wij combineren met een complete rapportage voor uw centrumgebied*. Hiervoor ontvangt u uw scores in détail, de historische ontwikkeling van de scores per indicator en een advies over de acties die u kunt uitvoeren om uw scores te verhogen.

Ook geïnteresseerd in de resultaten voor andere (winkel)centrumgebieden?
Wij beginnen momenteel met een uitbreiding van het databestand bovenop de 100 grootste centrumgebieden door op verzoek ook andere indicatoren en (winkel)centrumgebieden toe te voegen. Ook interesse voor andere centrum- en/of winkelgebieden in uw gemeente of regio? Neem dan contact met ons op (zie bijgaande gegevens).