Inpassingsplan rond A59 (GOL) ter inzage

3 november 2017

Om de kwaliteit van de leefomgeving en de economische vitaliteit rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, is het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ontwikkeld. De veiligheid op de A59 wordt vergroot doordat onvolledige op- en afritten verdwijnen. Door de aanleg van parallelwegen verbetert de doorstroming van het verkeer van en naar de A59 en worden nieuwe woon- en werkgebieden bereikbaar. De GOL verhoogt ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied. De maatregelen in GOL bieden bewoners ook meer bescherming tegen extreem hoog water. Goudappel Coffeng is ook bij dit project betrokken. 

Vanaf 4 november ligt het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) ter inzage. Vanaf dat moment kan een ieder een zienswijze indienen. Op 14 november is er een inloopavond over het inpassingsplan. Gedeputeerde Staten stelden deze week het ontwerp inpassingsplan vast. Sinds de stuurgroep GOL in december 2016 de voorkeursvariant vaststelde, werkt de provincie aan het inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan). Op de website www.oostelijkelangstraat.nl/visualisatie staat een visualisatie van het inpassingsplan. Op luchtbeelden is vanuit verschillende locaties te zien hoe het gebied er nu en hoe het er straks uitziet. 

Baardwijkse Overlaat
In het ontwerp inpassingsplan zijn reacties uit het vooroverleg met medeoverheden meegenomen. Ook contact met andere betrokkenen heeft tot aanpassingen geleid. Zo zijn gesprekken gevoerd over diverse ontwikkelingen in de Baardwijkse Overlaat. Mede op verzoek van Provinciale Staten en de gemeenteraden, organiseerde de provincie samen met de Stichting Van Gol naar Beter een aantal expertsessies over een door de stichting voorgestelde variant voor het gebied, bekend onder de naam ‘Variant 72’. Eerder in het traject was deze variant afgevallen. Doel van de bijeenkomsten was om met inhoudelijke experts te onderzoeken of de variant van de stichting alsnog een volwaardig alternatief zou kunnen vormen voor het gekozen alternatief. GS concluderen uit deze sessies dat er geen uitzicht is op een inhoudelijk en financieel volwaardig alternatief. Het alternatief van de stichting leidt niet tot het doel van het juiste verkeer op de juiste plek. Daarmee heeft het onvoldoende probleemoplossend vermogen voor de knelpunten waar de GOL een oplossing voor wil bieden. Verder komt de variant op dit moment uit op een geraamd bedrag van 64 tot 69 miljoen euro. Daarmee komt het ver boven de wel financieel gedekte GOL-variant van 34 miljoen euro uit.

Ook vonden gesprekken plaats met belangenbehartigers van fietsers, erfgoed en natuur om het ontwerp uit te werken voor de snelfietsverbinding over de oude spoorbrug in de Baardwijkse Overlaat. Het ontwerp voor een deels open brug en deels gesloten dijk doet het meest recht aan zowel de cultuurhistorie als het landschap van het gebied en kon rekenen op het meeste draagvlak onder de deelnemers. Dit ontwerp is overgenomen in het inpassingsplan.

Inloopavond
Op 14 november organiseren de samenwerkende partijen in GOL een inloopavond voor belangstellenden. Bezoekers kunnen er terecht met vragen over de inhoud en de procedure rond het PIP en het indienen van een zienswijze. De inloopavond duurt van 18.00 tot 20.30 uur. Om 18.30 en 19.30 zijn er presentaties over het PIP. De bijeenkomst vindt plaats in De Ster aan de Nieuwkuijksestraat 75 in Nieuwkuijk.
Vanaf 4 november kan een ieder gedurende zes weken een zienswijze indienen. Het inpassingsplan is vanaf die datum onder meer te raadplegen via www.brabant.nl/ontwerpGOLoost en www.brabant.nl/ontwerpGOLwest. Daarnaast zijn de documenten in te zien bij de gemeentehuizen in Heusden en Waalwijk en het provinciehuis. Naar verwachting stellen Provinciale Staten rond de  zomer van 2018 het inpassingsplan vast.

Over GOL
In de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat werken 20 partijen samen om de projecten rond de A59 te realiseren. De provincie is de gebiedsregisseur, in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, 's-Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas. Alle informatie over GOL is te vinden op www.oostelijkelangstraat.nl.