Intentieverklaring A12 Gouda/Oudenrijn markeert begin aanpak verkeersproblematiek

25 september 2018

“Er moet echt wat gebeuren; de A12 loopt op een groot aantal opritten muurvast,” constateert gedeputeerde Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland. Twaalf partijen hebben op 20 september 2018 hun handtekening gezet onder de Intentieverklaring Gouda/Oudenrijn en verbinden zich hiermee aan een samenwerking om de verkeersproblematiek aan te pakken. Goudappel Coffeng deed het onderliggend onderzoek waarmee de problematiek helder in kaart is gebracht.

De aansluiting van de N11 op de A12 is berucht. De indirecte, gelijkvloerse toerit naar de A12 richting Den Haag wikkelt ook buiten de gewone spitstijden slecht af. Inge Nieuwenhuizen, wethouder in Bodegraven: “Het verkeer staat dagelijks op verschillende plekken in en rond Bodegraven vast. Verkeer kan Bodegraven niet uit. Op de N11 vormt zich een kilometerslange file voor de afslagen in de richtingen Utrecht en Den Haag. Maar dit is niet het enige knelpunt. Het is hard nodig om de A12 in dit gebied aan te pakken.”

NMCA-knelpunten
De intentieverklaring identificeert knelpunten op de A12 tussen Gouda en De Meern. Op al deze punten is er sprake van stremmingen die over langere periode van de dag plaatsvinden en die effect hebben op het onderliggende wegennet. Tussen de toerit Gouda en toerit De Meern is er op het hele traject sprake van een verstoord verkeersbeeld in oostelijke én westelijke richting. Beide richtingen staan afzonderlijk als grote knelpunten benoemd in de top 5 van de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA 2017) en vervolgens ook in het regeerakkoord. Adviseur Tjitte Prins van Goudappel Coffeng: "Nu is de A12 met zijn aansluitingen reeds een knelpunt, maar als je even in de toekomst kijkt blokkeert de verkeersafwikkeling op veel plaatsen. Het is redelijk uniek dat de diverse overheden elkaar nu op deze wijze weten te vinden."

Economische schade
Floor Vermeulen van de provincie Zuid-Holland. “Het is goed dat de regiobestuurders de handen ineen slaan, ik ben ze daar erkentelijk voor. Daardoor geeft de minister een extra reden om nu snel geld vrij te maken.” De lokale en regionale overheden en de ondernemers onderschrijven de de intentieverklaring en spreken hiermee af om intensiever samen te werken. De A12 is een centrale as in het Hoofdverkeersnet een achterlandverbinding van de Rotterdamse Haven en een verbinding tussen de grootste Nederlandse stedelijke gebieden. Daarmee overstijgt de verbinding ook het regionale belang.

Lobby
Om de verkeerproblematiek op dit gedeelte van de A12 aan te pakken, gaan de partijen in gesprek met de rijksoverheid. In de Intentieverklaring is afgesproken om meer samen op te trekken richting het Rijk. Vermeulen: “In het komende gesprek met de minister, het Bestuurlijk Overleg, oftewel BO MIRT, zal ik de hele reeks van knelpunten op de A12 onder de aandacht brengen. Juist door het in samenhang en op een hoger schaalniveau te bekijken, kom je tot effectieve maatregelen. Daarbij moet de regio ook ‘aan de bak’, want bij het oplossen wordt nadrukkelijk ook een regionale inbreng verwacht: in maatregelen om de verkeerssituatie om korte en middellange termijn draaiend te houden, maar ook voor een financiële bijdrage voor de uiteindelijk gekozen oplossing.”

Oorspronkelijk is dit een bericht van de provincie Zuid-Holland, gecombineerd met informatie van Goudappel Coffeng.