Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg vastgesteld door 16 gemeenten en Provincie Limburg

24 juli 2020

In 2019 en 2020 hebben APPM en Goudappel Coffeng samen met de 16 Zuid-Limburgse gemeenten, de Provincie Limburg en belangrijke stakeholders gewerkt aan een Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg. Met deze visie gaat de regio Zuid-Limburg voor een mobiliteitstransitie, die resulteert in meer ‘actieve, dus gezondere mobiliteitsvormen’ en ‘duurzamere, meer inclusieve mobiliteit’. De visie legt een basis voor het toekomstige, regionale mobiliteitsbeleid en is behulpzaam als globaal afwegingskader bij het gezamenlijk stellen van prioriteiten.

De provincie Limburg heeft in 2018 haar mobiliteitsplan ‘Slim op weg naar morgen’ vastgesteld. Hierin is sprake van een nieuwe werkwijze. De provincie wil samen met haar partners (inhoudelijke) gebiedsopgaven formuleren. Voor dit gebied is de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg de eerste stap hierin. Ook de Zuid-Limburgse gemeenten hebben hun eigen visies, plannen en ambities op het gebied van mobiliteit. De Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg is ontwikkeld om het schaalniveau tussen gemeenten en provincie meer in beeld krijgen, een betere afstemming te organiseren en gezamenlijke opgaven te definiëren. Ook vormt de Mobiliteitsvisie Zuid-Limburg een bouwsteen voor Provinciale Omgevingsvisie (POVI), die in 2021 door de provincie Limburg wordt vastgesteld.

Vier ambities

Op basis van de maatschappelijke opgaven in Zuid-Limburg zijn vier ambities geformuleerd. Mobiliteit in Zuid-Limburg draagt bij aan:

 • het doorontwikkelen van de agglomeratiekracht;
 • het verbeteren van de gezondheid, leefbaarheid en veiligheid;
 • het streven naar duurzame mobiliteit en CO2-reductie;
 • het inzetten op inclusieve mobiliteit en collectieve bereikbaarheid.

Naar een mobiliteitstransitie
De regio Zuid-Limburg gaat met deze visie voor een mobiliteitstransitie die resulteert in meer ‘actieve, dus gezondere mobiliteitsvormen’ en ‘duurzamere en meer inclusieve mobiliteit’. Uitgangspunt is ‘de juiste mobiliteitsoplossing voor de juiste mobiliteitsvraag’.

Zuid-Limburg onderneemt daartoe nu al actie om andere, duurzame vervoerswijzen te stimuleren en om voor de reiziger concurrerende alternatieven met meer keuzemogelijkheden te ontwikkelen. De duurzame vervoerswijzen bestaan uit slimme mobiliteitsketens die schoon zijn, gezond, betaalbaar, robuust en betrouwbaar, comfortabel en flexibel, en snel en frequent. De gewenste mobiliteitstransitie kan alleen slagen als de reiziger zijn gedrag verandert en bestaande reispatronen doorbreekt. Ook een doelbewuste ruimtelijke ontwikkeling kan bijdragen aan het gebruik van de nagestreefde slimme mobiliteitsketens.

Omdat mobiliteit een zeer veelzijdig onderwerp is, zijn er tien thema’s geformuleerd met per thema diverse deelopgaven.

Het betreft de volgende 10 thema’s:

 1. Duurzame en slimme mobiliteit
 2. Knooppunten waar ruimte en mobiliteit samen komen
 3. Nationaal en internationaal (openbaar) vervoer
 4. Goederenvervoer en distributie
 5. Hernieuwde aandacht voor de verkeersveiligheid
 6. Verbeteren van netwerk en stimuleren fietsgebruik
 7. Robuust wegennetwerk en leefbare kernen
 8. Stimuleren ketenmobiliteit
 9. Recreatief verkeer
 10. Sociaal en inclusief