Parkeer-in-Zicht: dieper inzicht in strategische parkeerbalans

4 september 2017

Een gevoel hoe het met het parkeren in een stadscentrum staat, heeft (bijna) iedereen wel. Maar stemt dat subjectieve beeld ook overeen met de werkelijkheid? En wellicht nog belangrijker: hoe verandert dat (parkeer)beeld in de toekomst? Goudappel Coffeng ontwikkelde een dynamische parkeerbalanstool om dit inzichtelijk te maken: Parkeer-In-Zicht. De gemeente Dordrecht is blij met het inzicht dat deze tool kan opleveren.

In Dordrecht spelen verschillende zaken ten aanzien van parkeren. Zo was de gemeente bezig met een nieuw mobiliteitsplan. Beleidsbeslissingen in dat mobiliteitsplan hebben effect op de parkeersituatie in de stad. Maar ook op kleinere schaal spelen er verschillende ontwikkelingen. Zo is er een groot gebied in de 19e eeuwse schil dat wordt herontwikkeld naar aanleiding van de huidige leegstandproblematiek. De gemeente werkt aan de ontwikkeling van een visie op nut, noodzaak en locatie van de gebouwde parkeervoorzieningen. Inzicht in parkeren en, belangrijker nog, inzicht in de ontwikkeling van de parkeersituatie, is een belangrijke basis voor de keuzes die gemaakt moeten worden. Dit is ook nadrukkelijk door de Dordtse gemeenteraad aangegeven in relatie tot het bezoek aan de historische oude binnenstad van Dordrecht.

Ontzorgen en regie houden
Nu is een (dynamische) parkeerbalans om dat inzicht te krijgen voor Dordrecht natuurlijk niet nieuw. Wat Dordrecht in deze parkeerbalans aanspreekt, is de wijze van presentatie en de wijze waarop gegevens aangepast en gecombineerd kunnen worden in de vorm van (gecombineerde) scenario's. De resultaten worden namelijk visueel én in tabelvorm gepresenteerd. Visueel geeft het een goed inzicht waar het in de stad druk is en waar minder. De tabellen bieden dat inzicht tot in detail. Peter Vissers, strategisch beleidsadviseur parkeren van de gemeente Dordrecht: “En doordat er altijd twee scenario’s naast elkaar worden gepresenteerd, is met Parkeer-In-Zicht meteen duidelijk wat het effect van een bepaald scenario is terwijl goed rekening gehouden wordt met de reeds gebruikte of nog te gebruiken parkeercapaciteit, voordat overgegaan moet worden tot uitbreiding hiervan. Parkeer-In-Zicht geeft hierbij aan wat de ruimte nog is en of gerealiseerd moet worden om de stad bereikbaar te houden.”

Tastbare parkeerresultaat
Dat Dordrecht zich dankzij deze tool niet druk hoeft te maken over de (technische) berekeningen op de achtergrond, maakt het des te eenvoudiger. Parkeer-In-Zicht is dan ook ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente, zodat men precies weet wat er in zit, terwijl de berekeningen nu ‘achter de schermen’ plaatsvinden. Waarbij als je niet uitkijkt je door de grote hoeveelheden spreadsheets de bomen door het bos niet meer ziet, ligt de focus nu op het tastbare (parkeer)resultaat.

Adviseur Karin de Regt, die namens Goudappel Coffeng de basis legde voor Parkeer-In-Zicht: “Dit betekent niet dat Dordrecht geen grip meer heeft nu de tool gereed is: alle essentiële uitgangspunten kunnen worden aangepast. Niemand weet immers wat de toekomst precies brengt: komen er grondgebonden woningen, appartementen of toch een hotel? Maar ook wijzigingen in mobiliteitsprofiel, parkeernormering en de wijze waarop deze in het parkeerbeleid wordt toegepast en verankerd. De gemeente Dordrecht kan de wijzigingen meenemen en direct het effect op de parkeerbalans zien. Parkeer-In-Zicht is daarmee geen momentopname, maar kan bij nieuwe inzichten steeds opnieuw gebruikt worden.”

Scenario’s verkennen
Recent parkeeronderzoek vormt de basis voor de parkeerbalans. Deze basis geeft weer hoe de parkeersituatie daadwerkelijk is op straat, in de garages en op de P+R-terreinen. Dat levert voor sommige gebieden al het inzicht op van het moment van nu.  

Demografische, ruimtelijke en beleidsmatige ontwikkelingen zullen de komende jaren van invloed zijn op de te verwachten parkeersituatie. Voor 2030 zijn daarom op basis van de ‘zekere’ ontwikkelingen twee basisvarianten gemaakt: een lage en een hoge groei van het autobezit- en gebruik.

Aukje van de Reijt, adviseur Parkeren en Locatieontwikkeling bij Goudappel Coffeng: “Behalve deze basisvarianten hebben we verschillende beleidsscenario’s ontwikkeld. Hiervoor hebben we in een werksessie met alle relevante projectleiders en programmamanagers besproken welke beleidsvraagstukken er spelen. Deze vraagstukken hebben we vertaald naar effecten op parkeervraag en -aanbod.” Voorbeelden van dit soort scenario’s zijn het onderbrengen van parkeervergunningen in garages, de mate van parkeren op eigen terrein bij een gebiedsontwikkeling of het uitbreiden van het autoluwe gebied en het daarmee samenhangende opheffen van straatparkeerplaatsen. Daarbij biedt Parkeer-In-Zicht ook de mogelijkheid om het effect van meerdere scenario’s samen in beeld te brengen.

Gebruik in de praktijk
Peter Vissers: “Met de herijking van de parkeerbalans voor Dordrecht is met Parkeer-In-Zicht letterlijk de balans opnieuw opgemaakt in het vraag en aanbod van de parkeerplaatsen en het gebruik hiervan. Daarbij zijn enkele beleidsscenario's met als doel de nut en noodzaak voor parkeerplaatsen bekeken ten aanzien van P+R- terreinen en parkeergarages, maar ook of het mogelijk is om de 2parkeervergunning van bewoners op straat in de (gemeentelijke) parkeergarages te kunnen faciliteren. De op zich losstaande scenario's geven vaak een te eenzijdig beeld in de mogelijkheden. De kracht zit hem in het inzicht dat wordt geboden als scenario's gecombineerd worden. Parkeer-In-Zicht biedt deze mogelijkheid, waarbij de gevolgen van de combinaties van scenario beter in beeld gebracht kunnen worden. Hierbij is het tevens mogelijk om de scenario's verder te fine-tunen,” aldus Vissers.

Daarnaast kan met Parkeer-In-Zicht een beter beeld verkregen worden in de gevolgen bij gebiedsontwikkelingen. Peter Vissers: “Hiermee kan naast het bouwen van een klassieke parkeerbalans, opgebouwd per bouwvlek beter rekening gehouden worden met een gebiedsgewijze benadering, om zo veel mogelijk ook het bestaande gebruik en aanbod van parkeerplaatsen mee te kunnen wegen. Het is zelfs mogelijk geweest om met Parkeer-In-Zicht het ruimtegebruik van de parkeervraag te optimaliseren op het gebied van het toepassen van lagere parkeernormen, wel of geen verplichte aanleg van parkeerplaatsen op eigen terrein door projectontwikkelaars, versus de verdere optimalisering van dubbelgebruik van openbare parkeerplaatsen voor belanghebbenden en bezoekers op straat en in parkeergarages.”

Parkeerbalanstool: elk gewenst schaalniveau
Aukje van de Reijt: “In de dynamische parkeerbalans die wij voor Dordrecht ontwikkelden, hebben wij aansluiting gezocht bij de vergunninggebieden in de stad en de strategische vraagstukken die bestonden. Op dat niveau presenteren we vraag en aanbod. Bij een complexe gebiedsontwikkeling kan de parkeerbalans bijvoorbeeld ook per bouwblok worden gemaakt, waardoor per blok eenvoudig met het programma geschoven kan worden om tot een sluitende parkeerbalans te komen. Het schaalniveau moet natuurlijk passen bij de vragen die er spelen.”

Parkeer-In-Zicht is een hulpmiddel om keuzes te kunnen maken, doordat het de parkeereffecten van de opties inzichtelijk maakt, is toepasbaar voor beleidsvraagstukken en bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast werk je met Parkeer-In-Zicht als gemeente heel flexibel omdat je essentiële uitgangspunten kunt aanpassen op basis van bijvoorbeeld nieuwe inzichten. Verder is de tool  communicatief, doordat de resultaten niet alleen cijfermatig maar ook visueel worden gepresenteerd in 2 situaties naast elkaar. De gebruiksvriendelijkheid staat bovenaan maar tegelijkertijd is het geen tool voor ‘leken’. Karin de Regt: “Het mooie van Parkeer-In-Zicht is dat (reken)fouten niet gemaakt kunnen worden, doordat je alleen de invoer kunt beïnvloeden. Wij merken nu al dat hier veel interesse voor bestaat.”

In bijgaand video wordt de werking van de tool verder toegelicht.