Stadswijk Merwede: toonbeeld én proeftuin

17 november 2017

Tussen het Merwedekanaal en Park Transwijk in Utrecht verrijst de komende jaren de gezonde, inspirerende en levendige stadswijk Merwede. Zes private eigenaren en de gemeente hebben de handen ineengeslagen en vormen samen het eigenarencollectief Merwede. Een collectief met een gezamenlijke visie om in dit gebied nieuw stedelijk leven te creëren. Op basis van de gemeentelijke Omgevingsvisie en de visie van de marktpartijen heeft een ontwerpteam het Schetsontwerp Stedenbouwkundig plan opgesteld en aangeboden aan het college van B en W.

In een stadsgesprek op woensdagavond 29 november gaan de eigenaren en ontwerpers met de stad in gesprek over het plan. Merwede (deelgebied 5) is een 24 hectare groot gebied en onderdeel van de Merwedekanaalzone, waar de komende jaren tussen de 6.000 en 10.000 woningen verrijzen. Hiermee is het de voornaamste plek waar de groei van Utrecht wordt opgevangen. De stad groeit van 345.000 nu naar 410.000 inwoners in 2030.

Sleutelrol mobiliteit
Goudappel Coffeng is intensief betrokken bij de planontwikkeling van de Merwedekanaalzone en is verantwoordelijk voor:

  • Planvorming voor een goede verkeerskundige inrichting van het gebied;
  • Berekeningen voor een efficiënte doorstroming van verkeersnetwerken;
  • Ontwikkelen van een innovatieve ‘mobiliteitshub’: een locatie waar toekomstige inwoners op basis van het concept ‘mobility as a service’ worden voorzien in hun mobiliteitsbehoefte: deelauto’s, openbaar vervoer voorzieningen etc.

Christiaan Kwantes, samen met Lucas van der Linde namens Goudappel Coffeng betrokken bij dit langdurige project: “Mobiliteit vervult een sleutelrol. Het schetsontwerp zet onder meer in op een fijnmazig en autovrij stratenpatroon en op een hoogwaardige inrichting van de openbare ruimte. Parkeren vindt alleen plaats aan de rand van de wijk, in garages, waardoor auto’s uit het straatbeeld verdwijnen. Door het autovrije karakter en de focus op voetgangers en fietsen worden alternatieve vervoerswijzen, zoals hoogwaardig openbaar vervoer, autodelen en de aanleg van zogenoemde mobiliteitshubs, kansrijker. Ook zal de infrastructuur die er al ligt beter benut gaan worden. De maatschappelijke verschuiving van autobezit naar autodelen biedt mogelijkheden om Merwede zo goed als autovrij te maken. Natuurlijk blijft de behoefte aan mobiliteit bestaan, maar de (eigen) auto is straks niet meer het vanzelfsprekende vervoermiddel.”

Met de aanleg van bruggen over het kanaal, de directe verbinding met Park Transwijk en de aanleg van nieuwe fiets- en wandelroutes opent het nu nog introverte gebied zich naar de stad. Het plangebied is gelegen tussen Europalaan, Wilhelminalaan, Kanaalweg en Beneluxlaan. De woningen – die variëren in hoogte, omvang en architectuur – bieden plaats aan diverse woningtypen van verschillende prijsklassen. In de collectieve binnentuinen en de inspirerende openbare ruimtes ontmoeten bewoners elkaar. In Merwede worden niet alleen auto’s gedeeld, maar ook spullen, voorzieningen en diensten.

Innovaties
Daarom is in het ontwerp voor Merwede nadrukkelijk ruimte voor innovaties op het gebied van mobiliteit, energie, gezondheid, sociale duurzaamheid en milieu. Lucas van der Linde: “We begeleiden onder meer het concept voor de mobiliteitshub en streven ook in dit project natuurlijk naar de meest efficiënte reiswijze voor iedereen. Modelberekeningen, wat/als scenario’s en het ontwerp van de verkeersstructuur behoren daarbij ook tot de kern van onze werkzaamheden.”

Doel is het creëren van een gezonde, energieneutrale en klimaatbestendige stadswijk. Het stedenbouwkundig ontwerp houdt rekening met bestaande functies en bijzondere karakteristieken. Vechtclub XL, De Stadstuin en andere (tijdelijke) functies en activiteiten zorgen voor creativiteit, levendigheid en ontmoetingen. Onderzocht wordt of en hoe deze functies voor de wijk behouden kunnen blijven.

Voor de realisatie van Merwede ligt geen kant-en-klare blauwdruk op tafel. Het plangebied is een gebied met gebouwen, functies en gebruikers. De ontwikkeling is stapsgewijs en wordt gekenmerkt door een hoge mate van flexibiliteit. Het huidige schetsontwerp is een tussentijds resultaat, mede gebaseerd op de stadsgesprekken die het eerste half jaar van 2017 zijn gevoerd. Het eigenarencollectief werkt het schetsontwerp de komende maanden samen met belanghebbenden verder uit tot een voorlopig ontwerp. Ook komt er een klankbordgroep voor direct belanghebbenden, zoals bedrijven, bewoners en de gebruikers van het kanaal.

Voor meer informatie over de gebiedsontwikkelingen in de Merwedekanaalzone: www.utrecht.nl/merwedekanaalzone

Eigenarencollectief Merwede bestaat uit: Janssen de Jong Projectontwikkeling, BPD, Ramphastos, belegger Roto Smeets locatie, M7, VVE Merwede en Gemeente Utrecht Het ontwerpteam bestaat uit marco.broekman, Stad2, OKRA, Goudappel Coffeng, Merosch en Skonk. Op woensdag 29 november om 19.00 uur vindt een stadsgesprek over het schetsontwerp plaats, waar omwonenden, ondernemers en toekomstige bewoners input kunnen geven voor de verdere invulling van het plan.