Vijf onderscheidende OV-netwerkalternatieven voor 2040

26 februari 2019

Op 6 februari 2019 heeft de staatssecretaris Van Veldhoven het Toekomstbeeld Openbaar Vervoer 2040 naar de Tweede Kamer gestuurd. Onderdeel hiervan is de Lange Termijn Netwerkuitwerking, waarin OV-netwerken voor 2040 zijn uitgewerkt. Uit de Nationale Markt en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat tot 2040 een groei tot 40% wordt voorzien in het spoorvervoer. Dit leidt tot ernstige capaciteitsknelpunten, zelfs na uitvoering van de voorziene plannen (o.a. Programma Hoogfrequent Spoor).

Goudappel Coffeng heeft, samen met APPM en Movares, het afgelopen jaar intensief samengewerkt met het ministerie van IenW, regio’s, vervoerders en ProRail in de totstandkoming van vijf onderscheidende OV-netwerkalternatieven voor 2040. Deze netwerken zijn integraal opgesteld: ze behelzen zowel het internationale spoorvervoer, goederenvervoer, reguliere treinverbindingen, lightrail (+ metro/tram) als ook verbindende (HOV-)busverbindingen. Elk alternatief had een leidend principe, variërend van het oplossen van de capaciteitsknelpunten zoals volgend uit de NMCA, tot het aanboren van latente OV-markten en een netwerk waarbij OV en spoor gelden als de drager voor verduurzaming, verstedelijking en ruimtelijk-economische structuurversterking.

Met het OV-model van Goudappel Coffeng in combinatie met het Landelijk Model Systeem van Rijkswaterstaat zijn deze vijf alternatieven getoetst op bijvoorbeeld vervoerwaarde, exploitatiekosten en effect op autoverkeer. Samen met een eerste kostenindicatie van de benodigde maatregelen heeft dit de basis gelegd voor de Contouren Toekomstbeeld OV 2040. Deze contouren bieden richting in een aantal grote dilemma’s. Op deze manier kunnen Rijk, Regio en vervoerders samen toewerken naar een sneller, frequenter en duurzamer openbaar vervoernetwerk in 2040 

Website over de contouren: www.contourenov2040.nl

‘Contouren Toekomstbeeld OV’

Rapport ‘Netwerkuitwerking Lange Termijn Toekomstbeeld OV’

Technische achtergrondrapportage