Bas Govers

Eenvoudig gezegd streef ik naar een mooier land en mooiere steden. Naar het terugdringen van de verrommeling en de versnippering, naar het tegengaan van de erosie van het stedelijk gebied. Mijn analyse is dat sectorale besluitvorming en een te eenzijdige benadering van de problematiek vaak de achterliggende oorzaken hiervan zijn. Vanuit die overtuiging werk ik aan samenhang in de besluitvorming rond ruimte en mobiliteit.

Ik hecht daarbij grote waarde aan het werken in een team, waarbij ieders talenten en kwaliteiten tot hun recht komen; zowel aan de zijde van de opdrachtgever als aan de zijde van Goudappel Coffeng. Mijn inbreng in dat geheel laat zich typeren door termen als enthousiasme, vakkennis, analyse, samenbindend vermogen en creativiteit. Samenwerken in een creatief en vruchtbaar proces met een mooi bestuurlijk besluit als resultaat; dat is mijn passie. Al tijdens mijn opleiding Verkeerskunde aan de faculteit Civiele techniek van de TU Delft, heb ik de relatie met stedenbouw aan de faculteit van Bouwkunde bewust gezocht. Daar leerde ik te denken in kansen en visies in aanvulling op het denken in problemen en multicriteria-analyses.

Gaandeweg ben ik mijn kennis over mobiliteit en verkeer steeds meer gaan inzetten om condities te scheppen: voor een vitale ruimtelijk-economische ontwikkeling, voor kwaliteit in de openbare ruimte en voor een leefbare woonomgeving. Gedurende mijn loopbaan is er naast de inhoud ook steeds meer aandacht gekomen voor het ambtelijke en bestuurlijke proces dat achter de besluitvorming schuilgaat en de behoefte aan adequate informatie daarbij. Door mijn ervaring met integrale planvormingsprocessen is de inrichting en vormgeving van dat proces daarmee ook één van mijn kernkwaliteiten geworden. Graag wil ik, samen met mensen uit het team strategie & beleid, klanten helpen bij de inrichting van het integrale en interactieve plan- en beleidsproces.