Christiaan Kwantes

Ik voel me betrokken bij de toekomst van de stad. Mobiliteitsstructuren moeten bijdragen aan economisch, cultureel en sociaal gezonde steden en regio’s. Ik werk al het grootste deel van mijn loopbaan bij Goudappel Coffeng. Het is een plek waar werelden bij elkaar komen: techniek en samenleving, mobiliteit en ruimte, bewoners en politiek, economische belangen en duurzaamheid.

Bij Goudappel Coffeng houd ik me bezig met mobiliteitsvraagstukken met een stedenbouwkundig en ruimtelijk karakter: structuurvisies, stedenbouwkundige gebiedsontwikkelingen, stationsgebieden, binnenstadsplannen en nieuwe infrastructuur. Hiervoor heb ik gewerkt bij BVR adviseurs ruimtelijke ontwikkeling en bij het Ontwerp-atelier van het toenmalige Ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu). Hier heb ik geleerd om te opereren op het grensvlak van mobiliteit en ruimtelijke ordening. Vaak zijn grensvlakken zones waar niemand echt verstand van heeft of waar niemand over gaat. Tegelijk liggen hier de grootste inhoudelijke opgaven.

Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden en planologie aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Regelmatig verzorg ik gastcolleges aan de NHTV in Breda en de Universiteit van Amsterdam. In Amsterdam ben ik één van de van twaalf leden van "Stad-forum Amsterdam":http://stad-forum.nl. Dit adviesorgaan adviseert de gemeenteraad van Amsterdam op het gebied van ruimtelijke vraagstukken. Het college van B&W heeft het Stad-forum opgericht als opvolger van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS).