Gerwin de Boer

Stilstand is achteruitgang. Een land als Nederland is daarom zowel in economisch goede als slechte tijden altijd in ontwikkeling. Bij deze ontwikkelingen hoort een mobiliteitsvraagstuk dat soms faciliterend is en op andere momenten ontwikkeling mogelijk maakt. Dit mobiliteitsvraagstuk verantwoord en duurzaam invullen, kijkend naar mogelijkheden en oplossingen binnen beschikbare verkeers- en milieuruimte, is mijn passie.

Ik heb civiele techniek gestudeerd aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, met als afstudeerrichting Wegenbouw en Milieu. Vanaf 1 september 1998 ben ik werkzaam als adviseur verkeer & ruimte. In de 12 jaar bij Goudappel Coffeng heb ik ruime ervaring opgedaan in de volle breedte van de verkeerskundige vraagstukken. Van een gedetailleerd ontwerp tot sterk planologische onderwerpen, zowel intern als in detacheringvorm bij de opdrachtgever.

Sinds kort ben ik vooral actief op het raakvlak van verkeer en milieu. Hieronder vallen bijvoorbeeld de milieueffectrapportages in het kader van bestemmingsplannen of planstudies die wij samen met onze partners uitvoeren. Hierin leg ik voor de klant de relatie tussen het verkeerskundige vraagstuk binnen een project en de verkeersgerelateerde milieueffecten als geluidshinder en luchtkwaliteitsvraagstukken. Naast het uitvoeren van de onderzoeken begeleid ik in deze projecten ook de gegevensstroom die vanuit de producten van Goudappel Coffeng worden geproduceerd. Denk hierbij aan de gegevens uit verkeersmodellen die input zijn voor milieumodellen, verkeersveiligheidsanalyses en MKBA doorrekeningen. Binnen Goudappel Coffeng verzorg ik kennisoverdracht en heb ik een coördinerende rol met betrekking tot onze advisering in m.e.r.-procedures.