Positieve beoordeling groeifondsvoorstel DEMS

Nieuws

14 april 2022

De adviescommissie van het Nationaal Groeifonds heeft het ingediende voorstel voor een Datagedreven Ecosysteem voor Mobiliteit en Smart City (DEMS) positief beoordeeld. Goudappel stond aan de wieg van dit voorstel. De commissie heeft het kabinet geadviseerd om een bedrag van 85 miljoen euro te reserveren voor DEMS. Het kabinet neemt dit advies over. De indieners is gevraagd een aangescherpt voorstel uit te werken ten behoeve van de definitieve toekenning later dit jaar.

Joost de Bruijn, directeur Dat.mobility (onderdeel van Goudappel): “Het is geweldig dat de commissie NGF ook ziet dat Nederland gebaat is bij een schaalsprong in de inrichting van onze digitale infrastructuur voor uitwisseling van waardevolle informatie voor slimme mobiliteit en verstedelijking. Door gezamenlijk - publiek, privaat en met kennisinstellingen - dit ecosysteem op te bouwen, zetten we een grote stap in de digitaliseringsopgave.”

Nederland beschikt over vele publieke en private databronnen. Maar door een gebrek aan uitwisselingsmogelijkheden, standaarden en afspraken over gebruik, lukt het nog maar beperkt om deze data zinvol te gebruiken en uit te wisselen. Het gaat volgens Goudappel juist om krachten bundelen om zo een hoogstaand mobiliteitsbeeld van heel Nederland te kunnen genereren en onderhouden.

Luc Wismans, innovatiemanager bij Goudappel: “Data kan een enorm grote bijdrage leveren aan deze opgaves, maar om deze volgende stap te kunnen zetten is samenwerking hard nodig. Data en kennis ligt verspreid en zelfs verkokerd binnen silo's. Door ze samen te brengen kunnen we uiteindelijk het huidige systeem beter gebruiken en een belangrijke bijdrage leveren bij de grote opgaven waar we voor staan gesteld zoals verstedelijking, klimaat en duurzame mobiliteit.”

Datagedreven Ecosysteem Mobiliteit en Smart City (DEMS)

Het voorstel Datagedreven EcoSysteem Mobiliteit en Smart City (ook wel DEMS genoemd) richt zich op een digitale infrastructuur waarin data op een federatieve manier gedeeld wordt. Het biedt daarmee veel kansen voor de mobiliteitstransitie, bijvoorbeeld om slimmer deelmobiliteit aan te bieden, beter te routeren en te plannen of effectiever beleid te ontwikkelen.

De commissie ziet de potentie van een datagedreven ecosysteem om een basis te creëren voor innovaties in de domeinen van mobiliteit en verstedelijking, waar grote opgaven zijn en het huidige instrumentarium niet altijd toereikend is. Het ecosysteem kan een enabler zijn voor datagedreven diensten en toepassingen en kan als zodanig bijdragen aan een sterke Nederlandse economie door het verder ontwikkelen van digitale oplossingen en een hogere efficiëntie en kwaliteit van onze samenleving.

In het oordeel van de commissie zien wij een erkenning van de potentie van een datagedreven ecosysteem dat de digitale koppeling aanbrengt tussen partijen die acteren in de domeinen mobiliteit en verstedelijking.

Vanuit onze vakmatige gedrevenheid en ons streven bij te dragen aan een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen gaan we enthousiast met een nadere uitwerking van het voorstel aan de slag voor een definitieve toekenning van het gereserveerde bedrag. Dat doen we zeker niet alleen, maar samen met het ministerie van IenW, dat hierin leidend is, en de andere partners die aan het voorstel hebben bijgedragen.

Wat houdt het DEMS-voorstel precies in?