Methode om impact van smart mobility provincie Noord Holland te onderzoeken

Smart mobility NH

Er is nog veel onbekend over de effecten van maatregelen voor smart mobility. In opdracht van de provincie Noord-Holland is er daarom voor het eerst in Nederland een methodiek ontwikkeld waarmee hiervoor toch een inschatting gemaakt kan worden van de effecten van de maatregelen die in de Focus Smart Mobility 2022-2025 van de provincie Noord-Holland zijn genoemd.

Van provinciale doelen naar meetbare indicatoren

Provinciale experts en die van Goudappel hebben op basis van reeds onderzochte maatregelen en literatuurstudie de voorgestelde maatregelen onderzocht. Vervolgens zijn deze door andere deskundigen getoetst en daarna gepresenteerd.

Om het effect van smart mobility maatregelen te kwantificeren, zijn de provinciale doelen eerst uitgewerkt in verschillende indicatoren. De directe effecten van verschillende smart mobility-maatregelen op deze indicatoren zijn bepaald door sociaal demografische gegevens te combineren met informatie uit literatuur, referentieprojecten en expertschattingen. Dit geeft via quick scans de eerste kwantitatieve inzichten. Er is hierbij ook gekeken naar de verschillende typen gebieden die de provincie kent en naar de effecten op modal split (verandering van vervoermiddel), doorstroming (voertuigkilometers en voertuigverliesuren), verkeersveiligheid, gezondheid en milieu (o.a. geluid en uitstoot).

De effecten op modal split, voertuigkilometers en verkeersongevallen blijken goed te kunnen worden ingeschat via de beschikbare kengetallen. Indicatoren zoals de geluidsproductie, afstand tot het OV-systeem, het gebruiksgemak van het OV en de reistijd van deur tot deur blijken moeilijker te bepalen. Bij verdere concretisering en nader onderzoek van de maatregelen kunnen ook deze effecten met meer zekerheid worden bepaald.

Het succes van sommige maatregelen hangt soms sterk af van factoren waarop de provincie geen directe invloed heeft. Voorbeelden hiervan zijn wetgeving voor het toelaten van (semi) automatische voertuigen of de juiste werking van communicatie tussen voertuigen van verschillende leveranciers.

Zeer effectief instrument

De methodiek zoals die is uitgewerkt moet in de toekomst nog verder worden getoetst. De voorlopige uitkomsten van smart mobility toepassingen laten zeer positieve effecten zien op de verkeersveiligheid en het milieu. Een voorzichtige conclusie is dan ook dat het inzetten van deze maatregelen een zeer effectief instrument is om het behalen van de provinciale doelen naderbij te brengen en het verkeer slim, schoon en veilig te maken. 

Daarbij moet wel worden opgemerkt dat niet alle effecten nog doorgerekend kunnen worden, dat de provincie voor een deel afhankelijk is van gemeentelijk en (inter)nationaal beleid en regelgeving om de effecten te behalen en dat andere maatregelen (betere infrastructuur voor fiets en OV, prijsbeleid, energietransitie) noodzakelijk blijven om de werking van Smart Mobility blijvend effectief te laten zijn.

Lees de hele rapportage hier.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Jaar: 2021

Meegewerkt aan dit project: Aart de Koning | Martijn Legêne | Luc Wismans