CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder

CO2-reductie moet. Mobiliteit speelt daarin een cruciale rol. 25-30% van onze nationale CO2-uitstoot is gerelateerd aan mobiliteit. De Goudappel Groep wil, met al haar kennis en kunde, de verduurzaming van ons Nederlandse mobiliteitssysteem helpen versnellen. Onder het motto ‘Verbeter de wereld en begin bij je zelf’ hebben we in de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt, wat ons onder meer een Star Award van Lean and Green Personal Mobility heeft opgeleverd. Maar ook voor de komende periode streven een verdere vermindering van de CO2-uitstoot na.

Verduurzaming van ons mobiliteitssysteem is goed voor de CO2-reductie, voor de leefbaarheid in de stad en vaak ook nog eens goed voor de bereikbaarheid en economische vitaliteit van Nederland. In bijna al onze opdrachten speelt verduurzaming een rol, waarbij een aantal productlijnen zoals openbaar vervoer, verkeersmanagement en fiets direct bijdragen aan CO2-reductie. Daarnaast hebben we strategisch gekozen om Duurzame Mobiliteit als zelfstandige productlijn uit te bouwen. Zo willen we een aanjager zijn voor duurzame initiatieven.

De Goudappel Groep is sinds 2013 gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder. Begin 2019 is, na een herbeoordeling het CO2-bewust Certificaat van de Goudappel Groep weer met drie jaren verlengd.

Beleid
Ons beleid is meerledig. De grootste kansen en mogelijkheden om een substantiële bijdrage te leveren aan de nationale CO2-uitstoot, zien wij in onze dagelijkse adviespraktijk en marktcommunicatie. Daarnaast vinden we het belangrijk om, ook al speelt dit een bescheidenere rol, voor de eigen bedrijfsactiviteiten ambities te hebben en CO2-reductie te bereiken. Daartoe hebben we voor de periode 2019 tot en met 2021 een gematigd vooruitstrevend doel gesteld:

Goudappel Groep B.V. wil in de komende drie jaren haar jaarlijkse uitstoot van CO2 met 6% per fte reduceren ten opzichte van het referentiejaar 2018.

In de afgelopen drie jaar hebben we een reductie van maar liefst 24% gehaald. Desalniettemin willen we onze CO2 emissies verder terugdringen om de positie als realistisch/vooruitstrevende organisatie op gebied van milieu te handhaven.

Tenslotte ondersteunen wij Iganga, Deze stichting is door ons opgericht om verduurzaming van mobiliteit in het buitenland te stimuleren, vooral in de snelgroeiende steden in ontwikkelingslanden, waar groei, congestie en kennisachterstand CO2-uitstoot teveel vrij spel geeft.

Inzicht
Om de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten in beeld te brengen stellen we ieder half jaar een 'carbon footprint' op; zie onderstaande documentatie. De footprint 2018 is het referentiejaar voor de nieuwe beleidsperiode 2019 - 2021. 

Uit de footprint over de eerste helft van 2020 blijkt dat de CO2 uitstoot bijna is gehalveerd ten opzichte van voorgaande jaren. Dit heeft alles te maken met de maatregelen inzake Covid-19. De aan mobiliteit gerelateerde CO2-emissies zijn door massaal thuiswerken en de sterke toename van videoconferenties spectaculair gedaald. Daarentegen blijkt dat de CO2-reductie per fte door verwarming en elektriciteitsverbruik achterblijft bij de gestelde doelen, terwijl door het vele thuiswerken het voor de hand ligt te verwachten dat dit zou dalen. Hier ligt dus nog een uitdaging!

Transparantie
De Goudappel Groep voert een transparant CO2-beleid door op deze website onze doelstellingen en vordering op het gebied van CO2-emissiereductie te publiceren als ook voorbeelden en handreikingen op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Hoe wij verder over dit onderwerp communiceren is vastgelegd in het Communicatieplan CO2-Prestatieladder.

De grootste invloed van Goudappel op CO2-reductie zit echter in de 'downstream' keten. Met onze adviezen en diensten op het gebied van duurzame mobiliteit kunnen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan CO2-reductie. 

Initiatieven 
De Goudappel Groep maakt zich sterk voor een zo efficiënt en schoon mogelijk mobiliteitssysteem. Vanuit de invalshoeken mensen, omgeving en vervoer geven we richting aan verduurzaming van mobiliteit. Wat beweegt mensen tot duurzamer wonen, werken en verplaatsen? In de aanpak spelen we direct in op wat mensen en organisaties motiveert. Daarbij begint duurzame mobiliteit bij de bron: een optimale afstemming tussen omgeving en vervoersmogelijkheden.

Vanuit dit vertrekpunt is Goudappel betrokken bij zeer veel (keten)initiatieven, projecten  waarbij het terugdringen van de CO2-uitstoot een onderdeel is. Een aantal initiatieven en projecten zijn:

  • Duurzame stad | Themagroep Klimaat en Energie
  • Lean and Green Personal Mobility
  • Stimuleren fietsgebruik | Fietssnelwegen
  • Spitsmijden
  • Mobiliteitsscan | Beter Benutten
  • Stichting Iganga

Onder Voorbeelden van keteninitiatieven lichten wij bovenstaande initiatieven en onze rol hierbinnen toe. Meer voorbeelden en projecten zijn vooral te vinden op onze projectenpagina onder duurzame mobiliteit.