CO2-prestatieladder

CO2-prestatieladder
CO2-reductie moet. Mobiliteit speelt daarin een cruciale rol. 25-30% van onze nationale CO2-uitstoot is gerelateerd aan mobiliteit. De Goudappel Groep wil, met al haar kennis en kunde, de verduurzaming van ons Nederlandse mobiliteitssysteem helpen versnellen. Onder het motto ‘Verbeter de wereld en begin bij je zelf’ hebben we in de afgelopen jaren al grote stappen gemaakt, wat ons onder meer een Star Award van Lean and Green Personal Mobility heeft opgeleverd. Maar ook voor de komende periode streven een verdere vermindering van de CO2-uitstoot na.

Verduurzaming van ons mobiliteitssysteem is goed voor de CO2-reductie, voor de leefbaarheid in de stad en vaak ook nog eens goed voor de bereikbaarheid en economische vitaliteit van Nederland. In bijna al onze opdrachten speelt verduurzaming een rol, waarbij een aantal productlijnen zoals openbaar vervoer, verkeersmanagement en fiets direct bijdragen aan CO2-reductie. Daarnaast hebben we strategisch gekozen om Duurzame Mobiliteit als zelfstandige productlijn uit te bouwen. Zo willen we een aanjager zijn voor duurzame initiatieven.

De Goudappel Groep is in 2013 gecertificeerd op trede 3 van de CO2-prestatieladder, in 2014 gevolgd door certificering op trede 5. Begin 2016 is, na een herbeoordeling op basis van versie 3 van het Handboek, het CO2-bewust Certificaat van de Goudappel Groep weer met drie jaren verlengd.

Begin 2016 is ook een nieuwe reductiedoelstelling vastgesteld, waarin is aangegeven dat de Goudappel Groep de emissie in de periode 2016-2018 met 4% CO2 per fte wil reduceren.

Uit de footprint van 2017 blijkt dat de totale CO2 emissie per medewerker in 2017 met 12% gedaald is ten opzichte van 2015. Door verdere verschuiving van de auto naar het OV in zowel onze woonwerk als zakelijke verplaatsingen en de nieuwe emissiewaarden voor het OV, is de daling in de eerste helft van 2018 opgelopen naar meer dan 20%. Daarmee lopen we ver voor op de hoofddoelstelling van 4% reductie per fte in 2018.

Beleid
Ons beleid is tweeledig. De grootste kansen en mogelijkheden om een substantiële bijdrage te leveren aan de nationale CO2-uitstoot, zien wij in onze adviespraktijk en marktcommunicatie. Daarnaast vinden we het belangrijk om, ook al speelt dit een bescheidenere rol, daarnaast voor de eigen bedrijfsactiviteiten ambities te hebben en CO2-reductie te bereiken.

Aan de hand van de maatregellijst van SKAO is vastgesteld dat Goudappel op een niveau ‘vooruitstrevend’ zit en soms zelfs richting ‘ambitieus’. Desalniettemin willen we vooruitgang blijven boeken in het verder terugdringen van CO2 emissies om de positie als realistisch vooruitstrevende organisatie te handhaven. Daartoe hebben we ons, naast de 4% reductiedoelstelling, tot  doel gesteld om met  onze diensten een essentiële bijdrage blijven leveren aan het reduceren van de CO2 uitstoot door mobiliteit. Wij zullen onze invloed in de wereld van mobiliteit doen gelden met onder meer onze contacten, diensten, producten en projecten.

Daarnaast ondersteunen wij Iganga, Deze stichting is door ons opgericht om verduurzaming van mobiliteit in het buitenland te stimuleren, vooral in de snelgroeiende steden in ontwikkelingslanden, waar groei, congestie en kennisachterstand CO2-uitstoot teveel vrij spel geeft.

Inzicht
Om de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsactiviteiten in beeld te brengen stellen we ieder half jaar een 'carbon footprint' op; zie onderstaande documentatie. De footprint 2015 is het referentiejaar voor de nieuwe beleidsperiode 2016 – 2018.
De grootste invloed van Goudappel op CO2-reductie zit in de 'downstream'-keten. Met adviezen en diensten op het gebied van duurzame mobiliteit kunnen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan CO2-reductie. Om onze rol in de keten zichtbaar te maken hebben we de 'scope 3 emissies' geïnventariseerd en uit de top 6 van CO2-gerelateerde activiteiten drie ketens geanalyseerd. Dit zijn de projecten Mobiliteitsdiensten (Spitsvrij Utrecht), Fiets (Fietssnelweg Enschede) en Mobiliteitsplannen (Mobiliteitsplan Utrecht). De resultaten daarvan zijn samengevat in het document Analyse Scope 3 emissies Goudappel.

Transparantie
De Goudappel Groep voert een transparant CO2-beleid door op deze website onze doelstellingen en vordering op het gebied van CO2-emissiereductie te publiceren als ook voorbeelden en handreikingen op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie. Hoe wij verder over dit onderwerp communiceren is vastgelegd in het Communicatieplan CO2-Prestatieladder.

Initiatieven 
De Goudappel Groep maakt zich sterk voor een zo efficiënt en schoon mogelijk mobiliteitssysteem. Vanuit de invalshoeken mensen, omgeving en vervoer geven we richting aan verduurzaming van mobiliteit. Wat beweegt mensen tot duurzamer wonen, werken en verplaatsen? In de aanpak spelen we direct in op wat mensen en organisaties motiveert. Daarbij begint duurzame mobiliteit bij de bron: een optimale afstemming tussen omgeving en vervoersmogelijkheden.

Vanuit dit vertrekpunt is Goudappel bij zeer veel (keten)initiatieven betrokken waarbij het terugdringen van de CO2-uitstoot een onderdeel is. Een aantal initiatieven van de Goudappel Groep waarbij CO2-reductie een prominente rol speelt.

  • Slim Werken Slim Reizen
  • Lean and Green Personal Mobility
  • Stimuleren fietsgebruik | Fietssnelwegen (zie ook Ketenanalyse)
  • Spitsmijden (zie ook Ketenanalyse)
  • Mobiliteitsscan | Beter Benutten
  • Stichting Iganga

Onder Voorbeelden van keteninitiatieven lichten wij bovenstaande initiatieven en onze rol hierbinnen toe. Meer voorbeelden en projecten zijn vooral te vinden op onze projectenpagina onder duurzame mobiliteit. 

Voorbeelden keteninitiatieven