Missie en Visie

Onze visie: een betere leefomgeving

Wij verbeteren de leefomgeving met onze mobiliteitskennis. Hierdoor dragen wij aantoonbaar bij aan een duurzame, vitale en aantrekkelijke samenleving.

Onze missie: betere besluitvorming over mobiliteit

Wij ondersteunen besluitvorming over mobiliteitsvraagstukken onafhankelijk en door de inhoud gedreven en wij onderscheiden ons in deze markt door:

  • Het vakgebied mobiliteit verder te ontwikkelen;
  • Relevante mobiliteitsdata te ontsluiten;
  • Betrouwbare informatie te leveren;
  • Deskundige adviezen te verstrekken;
  • Draagvlak onder stakeholders te creëren en 
  • Praktisch uitvoerbare oplossingen aan te dragen.

Want: 

Mobiliteit raakt alle aspecten van de samenleving, zoals vitaliteit, kwaliteit van leven, verduurzaming, sociale cohesie, maatschappelijke participatie en de efficiënte en effectieve besteding van overheidsmiddelen.

Goudappel Coffeng is een begrip in de mobiliteitsmarkt. We krijgen het vertrouwen van onze klanten en zijn ook vaak de spil in samenwerkingsverbanden. Wij zijn ook in staat dankzij DAT.Mobility beschikbare data om te zetten naar bruikbare beslisinformatie. Op deze wijze brengen wij de werelden van mobiliteitsdata en beleidsadvies bijeen en verbeteren we de leefomgeving met onze mobiliteitskennis.

Hiermee dragen wij aantoonbaar bij aan een duurzame, vitale en aantrekkelijke samenleving. Onze medewerkers zetten de standaard in de mobiliteitsmarkt en innoveren samen om nationaal en internationaal onze dienstverlening te vermarkten.

Inmiddels werken wij ruim 50 jaar aan mobiliteit in zijn maatschappelijke context. Dat heeft geleid tot een bedrijf met focus, netwerk, diversiteit, cultuur en omvang om klanten één loket te bieden voor hun (complexe) mobiliteitsvraagstukken. Die strategie zetten we voort, met advies, IT-oplossingen en mobiliteitsdiensten: 

Advies: van strategie tot en met uitvoering

We bestrijken de hele beleidskolom of plancyclus, van doel- en strategiebepaling tot en met ontwerp, uitvoering, implementatie en evaluatie. Daarin combineren we vakkennis met kennis van de regio en een duidelijke procesaanpak. We hanteren een brede definitie van ‘adviseur’. Ook het initiëren van vernieuwing, het onderzoeken van wetmatigheden, het verbinden van partijen en belangen en het nemen van verantwoordelijkheid voor de operationele uitvoering hoort daarbij. 

IT-oplossingen

We ontwikkelen operationele toepassingen op straat of web, zoals intelligente verkeersmanagement-oplossingen, multimodale reisinformatie of geografische informatiesystemen. Een tweede tak zijn de gereedschappen voor het modelleren en analyseren van mobiliteitsvraagstukken, zoals bijvoorbeeld View.DAT en OmniTRANS. 

Mobiliteitsdiensten

Het ‘ontzorgen’ van onze klanten tijdens beheer en exploitatie is het derde speerpunt van ons. Dat gaat van het operationeel houden van het verkeersmodel (remote hosting) tot het volledig insourcen van de uitvoering van Spitsscoren of Spitsvrij. Ook beschikken wij over een eigen operationele verkeerscentrale.