Partnerships


Werken aan mobiliteit betekent verbinden van expertises tussen stakeholders en complementaire partijen, zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven, ingenieursbureaus etc.. Met de volgende partijen hebben wij een structurele samenwerkingsrelatie:

APPM Management Consultants

Wij werken op het gebied van strategie en beleid intensief samen met APPM Management Consultants. Waar zij verantwoordelijkheid nemen voor het proces en het draagvlak bij alle partijen, concentreren wij ons als Goudappel Coffengop de inhoudelijke opgave. Op deze wijze stelden we samen een groot aantal beleidsstukken samen. Enkele voorbeelden zijn het Nationale OV Toekomstbeeld en Uitvoeringsagenda voor de MRDH.

Be-Mobile

Data is cruciaal in verkeersland. Daar waar traditionele wegkantgebonden meetsystemen alleen informatie leveren over bepaalde locaties, kan met Floating Car Data, waarvan Be-Mobile een van de leveranciers is, data en informatie worden verworven over het gehele wegennet. Als daarnaast Be-Mobile via hun dataleveranciers ook andersom toegang hebben tot de individuele weggebruiker (Flitsmeister), dan zijn er mogelijkheden voor nieuwe vormen van dienstverlening. We werken onder andere samen op het gebied van mobiliteitsmanagement (spitsmijden) en de iCentrale.

Decisio

Met Decisio werken wij samen in het raamwerkcontract Beleidadviesdiensten voor de provincie Noord-Holland (het consortium bestaat uit Goudappel, APPM, Taue en Decisio) en voeren wij regelmatig (grotere) maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA's) uit.

FIETSERSBOND

De kern van de samenwerking tussen de Fietsersbond en Goudappel Coffeng/DAT.Mobility is de uitwisseling van kennis en data en het gebruik van elkaars (fiets)netwerk. DAT.Mobility zet zijn expertise in om de functionaliteit van de fietsrouteplanner van de Fietsersbond verder te verrijken. Op deze manier verstevigt de fietsrouteplanner de positie als beste fietsrouteplanner van Nederland vooral wat betreft de kwaliteit van de onderliggende data als ook het gebruikersgemak.

International Tender Services

International Tender Services (ITS) is de expert voor het uitvoeren van complexe aanbestedingsopdrachten die gekenmerkt worden door een innovatief karakter, politieke gevoeligheid dan wel grote financiële belangen. Vanaf de oprichting in 1989 heeft ITS al meer dan 1.500 Europese aanbestedingen van begin tot eind begeleid. Alle werkzaamheden worden opgepakt vanuit een duidelijke visie: inkoop en aanbesteden zijn middelen om bij te dragen aan de bedrijfsvoering van de opdrachtgevers en geen doel. ITS draagt dit uit met een groep enthousiaste en deskundige medewerkers. De bureaucombinatie Goudappel Coffeng/ITS bestaat al al bijna 20 jaar. In die periode zijn tientallen inkoop- en aanbestedingsprocedures op het vlak van mobiliteit succesvol uitgevoerd: van parkeerhandhaving en –beheer tot OV-concessies en van IT-systemen voor het verlenen van vergunningen en ontheffingen tot complete parkeergarages. Ook zelfrijdende voertuigen, fietsparkeren en connekted mobilty zijn onderwerpen waar wij in staat zijn de markt te prikkelen tot innovatie en te verleiden tot slimme aanbiedingen waar onze opdrachtgevers mee verder kunnen.De langdurige samenwerking tussen de beide bureaus is uniek en heeft ervoor gezorgd dat wij goed op elkaar zijn ingespeeld en elkaars vakinhoudelijke achtergrond begrijpen en aanvoelen. Dat zorgt voor snelheid, doelgerichtheid en een werkwijze waarbij de opdrachtgever niet het gevoel heeft dat deze samenwerkt met twee bureaus. Onze werkwijze heeft geleid tot langdurige relaties met veel van onze opdrachtgevers.

Movares Adviseurs & Ingenieurs

Movares is onze trouwe partner in het raamcontract voor Rijkswaterstaat. Na het succesvolle SO2 (SamenwerkingsOvereenkomst 2) contract werken we nu samen met Movares en Infram samen in SO3 ondersteund door Aveco, RPS en Hydrologic.

Move Mobility

MoveMobility is de partner van Goudappel als het gaat om werkzaamheden in (met name het verre) buitenland. Doordat de initiatiefnemers jarenlang bij Goudappel Coffeng hebben gewerkt is de onderlinge samenwerking inhoudelijk en 'het elkaar vinden' erg makkelijk. Voor het binnenland worden gezamenlijk de werkzaamheden rondom de Mobiliteitsscan vormgegeven.

Mezuro

DAT.Mobility werkt al vele jaren nauw samen met Mezuro op het gebied van mobiliteitsdata uit mobiele telefoons. Mezuro levert op basis van telefoongegevens van 3,5 miljoen Vodafone abonnees, informatie over drukte in Nederland, en herkomsten en bestemmingen van bezoekers. Samen met Mezuro brengt DAT.Mobility dynamische herkomst-bestemmingsmatrices op de markt.

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn

Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn is onze partner ten behoeve van de juridische aspecten in onze projecten. Pels Rijcken behoort tot de top van advocatenkantoren in Nederland. Tot de partners behoort ook de landsadvocaat. Cliënten zijn van oudsher de Staat, provincies en gemeenten maar het kantoor rekent ook projectontwikkelaars en andere (internationale) ondernemingen tot haar cliëntele.
Pels Rijcken heeft als enig Nederlands kantoor een team van 20 advocaten dat gespecialiseerd is in het omgevingsrecht (sectie Ruimte en Milieu). Vanuit dit specialisme leggen zij dagelijks de link tussen keuzes die worden gemaakt op het gebied van onder andere mobiliteit, ruimtelijke ordening en duurzaamheid en de juridische consequenties van die keuzes. Infrastructuur, gebiedsontwikkeling, geluidbelasting, verkeersprognoses en Wro zijn onderwerpen waar onze mobiliteit experts en de advocaten van Pels Rijcken elkaar weten te vinden. Door aan het begin van een project al samen op trekken zijn we in staat om nog gerichter te adviseren en gelijktijdig juridische risico's te beperken met als resultaat: 'to the point' oplossingen, kortere doorlooptijden en robuuste advisering die 'Raad van State-proof is'. Behalve de samenwerking met de sectie Ruimte en Milieu die onder meer heeft geleid tot een aantal gezamenlijke publicaties, succesvolle bijeenkomsten door het land van 'Verkeer&Recht' en 'Parkeer&Recht', wordt afhankelijk van de specifeke klantvraag, ook samengewerkt met andere secties binnen het kantoor.

Tauw

Bij milieueffectrapportages en in een aantal raamcontracten werken wij nauw samen met Tauw; een partner die net als ons werklocaties in de regio heeft, dicht bij onze klanten. Onze werkvelden zijn complementair, waardoor we ruimtelijke en civieltechnische vraagstukken van onze klanten van ideevorming tot uitvoering adequaat kunnen begeleiden.