Ambitiedocument: Samenwerkingsagenda Fiets

14 januari 2019

De stedelijke regio Arnhem Nijmegen wil het gedachtegoed, de energie en het gevoel van het internationale fietscongres Velo-city 2017 doorzetten. Niet alleen met mooie woorden, maar ook in daden. Samen met de samenwerkende gemeenten van de regio Arnhem Nijmegen heeft Goudappel Coffeng de ambities voor fiets uitgewerkt. Méér korte ritten met de fiets en méér gemak voor de fiets in de mobiliteitsketen. Hiervoor gaat de regio aan de slag met een toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk en een brede aanpak van fietsstimulering.

Bij een vernieuwde fietsambitie hoort dat de regio samen met haar partners afspraken maakt waar investeringen in de fiets in te zetten. Het ambitiedocument vormt de uitnodiging om met de partners in gesprek te gaan om zodoende een uitvoeringsagenda voor de fiets op te stellen. Zodat de regio Arnhem Nijmegen de voorname rol van de fiets verder kan uitbouwen en duurzame mobiliteit verder kan stimuleren.

 

Meer informatie

 

Opdrachtgever: Gemeente Arnhem (namens de regio Arnhem Nijmegen)
Jaar: maart 2018-december 2018