Beoordeling parkeren en verkeer Food Center Amsterdam

15 augustus 2016

De gemeente Amsterdam is in overleg met het Marktkwartier over het bestemmingsplan ten aanzien van de toekomstige invulling van het Food Center Amsterdam (FCA). Vanuit een reeds aanwezig bedrijf op het FCA is een zienswijze ingediend tegen het bestemmingsplan en onderliggend Masterplan op de onderdelen parkeren en verkeer.

Van Riezen & Partners, die het bestemmingsplan opstellen, hebben Goudappel Coffeng gevraagd om een onafhankelijk advies uit te brengen op de onderdelen verkeer en parkeren in de toekomstige planontwikkeling van het FCA. Het huidige en toekomstige functioneren van het FCA is niet te vatten in een standaard CROW-kencijfer of een gemeentelijke parkeernorm. Daar komt bij dat het FCA in de toekomstige situatie anders gaat functioneren dan in de huidige situatie het geval is. Het terrein wordt sterk gecomprimeerd en de focus komt meer dan nu te liggen op lokaal opererende bedrijven. Met behulp van rijcurvesimulaties is de in het Masterplan voorgestelde vormgeving van de parkeervakken en wegen beoordeeld. Hieruit zijn aanbevelingen gedaan ter optimalisatie van de maatvoering. Op basis van de te verwachten verblijftijd van de bezoekers en het aantal beschikbare parkeerplaatsen in het Masterplan is geconcludeerd dat de parkeercapaciteit voldoende moet zijn op piekmomenten de bezoekers voldoende te faciliteren.

De functie specifieke parkeervraag is afgeleid uit een verkeerstelling die is gehouden in 2013 op basis van het huidige functioneren in combinatie met een verwachte groeifactor van het bezoekersaantal. De parkeervraag voor de medewerkers op het FCA is afgeleid uit een CROWparkeerkencijfer. Deze parkeervraag wordt gefaciliteerd op het dak en biedt voldoende capaciteit. Het onderzoek heeft geleid tot enkele verkeerskundige aanbevelingen en eisen aan het Masterplan, waarna de verschillende partijen hebben ingestemd met het Masterplan en het bijbehorende bestemmingsplan.

Opdrachtgever: Van Riezen & Partners
Jaar: 2016