Beter Benutten reduceert CO2 met 70.000 ton per jaar

1 juli 2014

Regio's en ministerie werken aan beter gebruik van bestaande infrastructuur in het progamma Beter Benutten. De opgave luidt in termen van bereikbaarheid en doorstroming. Als positief neveneffect blijkt het programma ook uitstoot van schadelijke stoffen te reduceren.

Voor het ministerie van Infrastructuur & Milieu bracht Goudappel Coffeng de duurzaamheidseffecten in kaart. Voor de ca. 300 maatregelen uit de eerste tranche van het programma berekenden wij hun effect in termen van verminderde uitstoot. We berekenden CO2, NOx en fijnstof (PM10). De Beter Benutten-maatregelen zorgen voor ongeveer 1% minder uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door wegverkeer in de betrokken regio's. Per maatregel bepaalden wij ook een duurzaamheidscore, waarbij we ook de kosteneffectiviteit bij de beoordeling betrokken.Spitsmijden-projecten behalen de hoogste duurzaamheidsscore. Ook goederenvervoer en de verschillende werkgeversaanpakken scoren relatief goed.

Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur & Milieu
Jaar: 2013 - 2014