Conflictobservatie

13 februari 2019

Goudappel Coffeng wordt vaak ingeschakeld voor zogenoemde conflictobservaties. Dat doen we met videoregistratie en/of observaties op straat. Een aantal voorbeelden:  

Onderzoek Rondweg Westerkoog Zaanstad
Door bewoners zijn twee kruispunten aangewezen als knelpunten van de Rondweg Westerkoog. Kenmerkend voor beide punten is dat een belangrijke doorgaande fietsroute de Rondweg kruist. Als eerste is een schouw uitgevoerd van de situatie op straat. Met behulp van video-opnames zijn vervolgens de verkeersintensiteiten en het verkeersgedrag vastgelegd en geanalyseerd. Op deze wijze konden verbanden worden gelegd tussen verkeersintensiteiten, voorrangsgedrag en het ontstaan van conflictsituaties. De met de video waargenomen conflicten zijn beoordeeld met behulp van de methode DOCTOR. Op basis van de bevindingen zijn voorstellen gedaan voor verbetering van de situatie.

 
Onderzoek Monitoring veren Gemeente Amsterdam
De veerponten over het IJ bij het centraal station worden intensief gebruikt door voetgangers, fietsers en scooterrijders. Het afrijden van het pont en het vervolgens oprijden van het pont zorgt voor grote drukte en een hectische situatie. Als proef zijn   verkeersregelaars ingezet om het oprijden en afrijden van de veerpont soepeler te laten verlopen. Met behulp van conflictobservatie is tevens onderzocht of de inzet van verkeersregelaars ook zorgt voor een verbetering van de veiligheid of dat er neveneffecten gaan optreden in de vorm van compensatiegedrag of minder oplettendheid. 


Onderzoek deelconflicten bij verkeerslichten Tilburg
Bij verkeerslichten worden langzaam verkeer en autoverkeer niet altijd conflictvrij geregeld, maar wordt een deelconflict tussen beide toegestaan. Daarbij hebben bijvoorbeeld rechtsafslaand autoverkeer en rechtdoorgaand fietsverkeer gelijktijdig groen licht. De gemeente Tilburg onderzocht de wens en de noodzaak van het opheffen van deelconflicten op vijf kruispunten die met verkeerslichten worden geregeld. In dat kader zijn de betreffende locaties in de spitsperioden bezocht en zijn de optredende deelconflicten en overige verkeersgedragingen beoordeeld volgens de methode DOCTOR. Gelijktijdig zijn korte interviews gehouden met de hier passerende fietsers, waarbij informatie is verkregen over de beleving van het kruispunt en de ervaringen met conflictsituaties op dit kruispunt. Op basis van de bevindingen zijn voorstellen gedaan voor verbetering van de verkeerslichtenregeling.


Fietsoversteek N798 – Hoofdlaan Putten
Naar aanleiding van een ernstig verkeersongeval op deze oversteek is onderzoek gedaan naar de situatie en het verkeersgedrag bij het betreffende kruispunt. Als maatregel was tijdens de waarneming de maximumsnelheid plaatselijk en tijdelijk verlaagd van 80 km/h naar 60 km/h en voorzien van een display met de passeersnelheid en een smiley. Met behulp van conflictobservatie zijn verkeersgedragingen en optredende conflictsituaties in beeld gebracht. De conflicten zijn beoordeeld volgens de methode DOCTOR. Op basis van de bevindingen zijn voorstellen gedaan voor verbetering van de situatie en is aanbevolen de plaatselijke snelheidsbeperking te handhaven.     

    

      

Opdrachtgever: Diverse opdrachtgevers
Jaar: 2016-2019