De 'huiskamer' van Markelo

10 juli 2018

De gemeente Hof van Twente staat voor een herinrichtingsopgave in het dorpshart van Markelo. De historische Grotestraat in Markelo vormt een van de belangrijkste verbindingswegen vanuit Holten en de A1 richting Goor. Hierdoor heeft deze straat een doorgaande functie voor onder meer vrachtverkeer. terwijl de Grotestraat ook onderdeel uitmaakt van het dorpshart van Markelo waar wordt gewoond en gewinkeld. De doorgaande functie van de Grotestraat belemmert de omgeving om te floreren als prettig en veilig verblijfsgebied waar wordt gewandeld en gefietst.
Het ontwerp voor de Grotestraat heeft een breed participatieproces doorlopen. In elke fase van het project heeft een klankbordgroep van belanghebbenden inspraak gehad op het ontwerp. Het proces bestond uit een drietal avonden: 

  1. Kijken en luisteren: ophalen van knelpunten en wensen.
  2. Bespreken mogelijke varianten.
  3. Bespreken en fine-tunen schetsontwerp.

Het uiteindelijke ontwerp is vervolgens aan de gemeenteraad gepresenteerd en aan de rest van het dorp via een inloopavond. De klankbordgroepleden waren hier zelf bij als ambassadeurs van het plan. Het gezamenlijke proces om tot dit ontwerp voor de Grotestraat te komen is als zeer positief ervaren. De lokale kennis en wensen van de Dorpsraad en ondernemers, in combinatie met mogelijkheden vanuit de gemeente en expertise vanuit Goudappel Coffeng, hebben geleid tot een goed onderbouwd en gedragen plan. Het ontwerp zorgt voor meer verkeersveiligheid in het dorp en voor een aantrekkelijk en groen dorpscentrum.

Verbinden, verblijven en vergroenen
Bij de totstandkoming van het ontwerp voor de Grotestraat is gewerkt vanuit een visie voor het centrumgebied, waar de Grotestraat onderdeel van uitmaakt. ‘De Grotestraat met een aantrekkelijk verblijfsklimaat’, vanuit deze positie is gekeken naar de omgeving. De drie thema’s hierbij zijn: verbinden, verblijven en vergroenen.
Essentieel in de visie is het streven om alle openbare ruimtes in het centrum met elkaar te verbinden tot één samenhangend dorpshart met rust in uitstraling en materialen. Daarom is het van belang om op termijn de parkeerterreinen, qua uitstraling, vergroening en materialisering, meer te laten aansluiten bij het centrum. Zo zullen deze parkeerterreinen beter gebruikt worden, wanneer parkeerplaatsen langs de Grotestraat komen te vervallen. Verblijven betekent het zoeken naar een andere balans tussen verkeersruimte en verblijfsruimte en verblijfsaanleidingen. In het centrum komt meer aandacht voor de lokale gebruikers: voetgangers, fietsers en ook automobilisten. Het gebied wordt minder aantrekkelijk ingericht voor het (doorgaande) auto- en vrachtverkeer. Vergroenen komt terug in het creëren van groene dorpsentrees. Er is hier ruimte voor extra bomen en beplanting. Zo is het meteen duidelijk dat men een ander gebied binnenkomt. 

Ontwerp als 'huiskamer' van Markelo
Het ontwerp bestaat uit drie samenhangende deelgebieden. Dit zijn het Aantrekkelijke Kerkplein, de Groene Dorpsentrees en de straten tussen de pleinen. Op de pleinen zijn de auto’s even ‘te gast’. Zo verandert de Grotestraat van doorgaande route naar een aantrekkelijk verblijfsgebied met de uitstraling ‘Huiskamer van Markelo.’

In het ontwerp is gekozen om de groene dorpsentrees te accentueren en in te richten als verhoogde ‘shared space’ pleinen met groene eilanden. Deze groene eilanden zorgen voor snelheidsvermindering en begeleiding van het verkeer. Zo kunnen auto’s en vrachtwagens hier niet meer te hard. Ook kunnen de eilanden gebruikt worden als zitelementen. Hierdoor krijgt het centrum duidelijke entrees die de boodschap overbrengen dat ‘de auto is hier te gast.’

Centraal in de Grotestraat liggen het kernwinkelgebied en de historische kerk. De kerk, omgeven door monumentale bomen en historische bestrating, vormt een waardevolle kwaliteit van het dorp. Ook deze kwaliteiten worden gebruikt voor het verbeteren van de verblijfskwaliteit. De historische bestrating rondom de kerk wordt uitgebreid tot aan de winkels aan de overzijde van de Grotestraat. Hierdoor ontstaat er een aantrekkelijk Kerkplein dat de winkels en de kerk met elkaar verbindt. Een subtiele verhoging van het Kerkplein zorgt ervoor dat het doorgaande karakter van de straat onderbroken wordt, waardoor de oversteekbaarheid van dit drukke gedeelte van de Grotestraat veiliger is.

Om van het plein een leefbare en aantrekkelijke plek voor bewoners, ondernemers en bezoekers te maken, zullen de huidige parkeerplaatsen voor de winkels en de kerk plaatsmaken voor sfeervolle verblijfselementen, zoals bankjes en verlichting. De strategische inrichting van deze elementen zorgt voor een logische begeleiding van het verkeer op het plein en belemmert de mogelijkheid om op ongewenste plekken op het plein te parkeren. In de directe omgeving van de Grotestraat is ruimte voor extra parkeerplaatsen om de verwijderde parkeerplaatsen in de Grotestraat op te vangen. Zo blijft het centrum goed bereikbaar.

 

 

Opdrachtgever: Gemeente Hof van Twente
Jaar: 2018