Dienstenrichtlijn: alle relevante beslisinformatie direct beschikbaar

15 februari 2019

De detailhandel is veel in het nieuws: online winkelen is hot maar ook de stenen winkel is terug van nooit weggeweest. Adequate onderbouwing van de brancheringsregels voor bestemmingsplannen is essentieel om op de juiste wijze een goede ruimtelijke ordening te borgen. Ook voor het mogelijk maken van detailhandel op een nieuwe locatie is deskundige onderbouwing noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking.

Recente jurisprudentie over de Europese Dienstenrichtlijn (gebaseerd op de zaak ‘Appingedam’) maakt duidelijk dat detailhandel als een dienst wordt gezien. Onderscheid bij nieuwe ontwikkelingen naar branches, bijvoorbeeld wél een bouwmarkt en geen supermarkt op een bedrijventerrein, is alleen mogelijk met een sterke motivering en onderbouwing. Bij deze motivering wordt meestal eenzijdig ingegaan op de effecten van de nieuwe ontwikkeling op de leegstand en kwaliteit van het voorzieningen-, ondernemers- en leefklimaat. Voor de effecten voor verkeer, milieu en duurzaamheid is ten onrechte weinig aandacht, terwijl deze aspecten zeker een belangrijke rol in de motivering spelen.

Eén loket
In onze adviezen kijken wij breder dan alleen de effecten op het voorzieningen- en leefklimaat. Dankzij onze gecombineerde deskundigheid op het gebied van ruimtelijke economie, mobiliteit en milieu zorgen wij in iedere situatie voor een sterke onderbouwing in de volle breedte en betrekken we alle relevante argumenten. Omdat er via één loket wordt gewerkt is het niet noodzakelijk de gehanteerde uitgangspunten en adviezen met meerdere adviserende partijen af te stemmen. Zo zorgen we voor snelheid en zorgvuldigheid in het adviestraject.

Resultaten Koopstromenonderzoek belangrijke bron
Het Koopstromenonderzoek Randstad maakt duidelijk dat een ontwikkeling op een perifere locatie buiten de centrumgebieden aantoonbaar andere verkeersstromen met zich meebrengt dan bij een ontwikkeling in een centrum dat goed met de fiets en OV bereikbaar is. Dit zijn zaken die wel meegenomen moeten worden op het moment dat bijvoorbeeld de vraag wordt gesteld detailhandel te vestigen op een perifere locatie.

Goudappel Coffeng was nauw betrokken bij het Koopstromenonderzoek Randstad. Evenals in 2016 fungeerde Tim van Huffelen als projectleider namens de drie opdrachtgevende provincies: Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht. De resultaten (inclusief vele andere interessante conclusies en de resultaten per winkelcentrum en gemeente) zijn hier beschikbaar.

Goudappel Coffeng adviseerde de provincie Noord-Holland door de evaluatie van het detailhandelsbeleid uit te voeren. De Dienstenrichtlijn maakte een belangrijk onderdeel uit van deze evaluatie.

Opdrachtgever: Diversen
Jaar: 2019