Effecten van innovatief mobiliteitsbeleid inzichtelijk dankzij mobiliteitsstrategietool

22 oktober 2020

De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf gaan het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) herontwikkelen. Deze herontwikkeling (van oud havengebied - met een rijke maritieme en industriële geschiedenis - naar een nieuw stadsdeel van Rotterdam) kenmerkt zich onder andere door duurzame mobiliteitsconcepten (bijvoorbeeld deelmobiliteit, parkeren op afstand in hubs en last mile voorzieningen).

Goudappel Coffeng is gevraagd om de verkeerseffecten van deze verschillende duurzame mobiliteitsconcepten in kaart te brengen. Er zijn door de adviseurs van Goudappel vijf verschillende varianten doorgerekend met verschillende ruimtelijke programma’s en ambitieniveaus op het gebied van duurzame mobiliteit. Behalve een hoog en laag ruimtelijk programma is in de varianten onderscheid gemaakt in ambitieniveau voor wat betreft de mate van inzet op:

  • hoogwaardige fietsvoorzieningen (infrastructuur en stallingsvoorzieningen);
  • OV-voorzieningen;
  • deelauto’s en MaaS;
  • dubbelgebruik van parkeerplaatsen door meerdere functies (bijvoorbeeld overdag door werknemers en ’s avonds en ’s nachts door bewoners);
  • het aandeel bewoners, werknemers en bezoekers dat parkeert op afstand in een hub.

De uitgangspunten van de varianten zijn tijdens een werksessie met de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam vastgesteld. Met behulp van de door Goudappel Coffeng ontwikkelde mobiliteitsstrategietool zijn de effecten van de gemaakte beleidskeuzes op verkeersintensiteiten en parkeervraag direct inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten van deze mobiliteitstrategietool zijn vervolgens gebruikt om het verkeersmodel te verfijnen en de effecten van de beleidskeuzes op netwerkniveau door te vertalen.

Adviseur Simon Bleijenberg: “Met het verkeersmodel is vervolgens de modal split per variant bepaald. Hierin is te zien dat het aandeel autogebruik in de varianten 1 en 2 (zonder aanvullende inzet op duurzame mobiliteit) ongeveer op hetzelfde niveau ligt als in de huidige situatie: rond de 60%. In de varianten 3 en 4 met uitwerken van beleidsambities op het gebied van duurzame mobiliteit zien we het aandeel auto zakken naar 40% tot 45% en neemt het fietsgebruik flink toe van ca. 25% naar ruim 40%. In de variant met hoge ambities op het gebied van duurzame mobiliteit zien we dat het autogebruik afneemt tot ca. 30% en ongeveer de helft van de ritten met de fiets wordt gemaakt en ca. 20% met het OV.”

De resultaten bieden de gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam houvast bij het vaststellen van het gewenste beleid en ambitieniveau voor de ontwikkeling van M4H. Met behulp van de mobiliteitsstrategietool zijn mobiliteitskeuzes inzichtelijk gemaakt zonder dat hier direct het verkeersmodel voor nodig was. Effecten van beleidskeuzes op het gebied van innovatief en duurzame mobiliteit zijn zo inzichtelijk gemaakt.

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam en Havenbedrijf
Jaar: 2020