Helicopterview voor Park Lingezegen

23 oktober 2018

Park Lingezegen is een nieuw landschapspark (1700 hectare) tussen Arnhem en Nijmegen, herbergt onder meer erftoegangswegen die verschillende kernen met elkaar verbinden. Bij de verdere ontwikkeling van het park ontbrak een helicopterview op het gebied van verkeer en vervoer. Reden voor het projectbureau om Goudappel Coffeng in te schakelen. Wij stelden een verkeersvisie met de vijf wegbeheerders (provincie en gemeenten) in het gebied en verschillende belangengroepen.

Na interviews met alle wegbeheerders en belangengroepen is in twee werkateliers de Verkeersvisie opgesteld en medio 2017 vastgesteld door het bestuur van Park Lingezegen. In de Verkeersvisie zijn vijf opgaves benoemd:

  • Noord: Het faciliteren van een goede verbinding tussen Huissen-Elst en Huissen – A325 waarbij de wegen in het park zo min mogelijk worden belast.
  • Midden: faciliteren van een goede verbinding tussen Bemmel-Elst en Bemmel-A325, waarbij de wegen in het park zo min mogelijk worden belast.
  • Zuid: Creëren van een goede verbinding tussen Bemmel en Oosterhout/Nijmegen/Lent, waarbij de wegen in het park zo min mogelijk worden belast.
  • Verbinding langs de Linge: creëren van een balans tussen een hoofdroute voor landbouwverkeer en het veilig en prettig gebruik maken van het park door fietsende en wandelende recreanten - ook langs de hoofdroute.
  • De entree van het park: verkeersveilig en bereikbaar maken van het park voor fietsers en voetgangers van de direct omliggende woonwijken. Verbeteren van de entree voor auto’s.

Na vaststelling van de Verkeersvisie heeft Goudappel Coffeng opdracht gekregen om de opgaves uit te werken in oplossingsrichtingen. Goudappel heeft dit onderzoek samen met NDC uitgevoerd om zo alle effecten inzichtelijk te maken voor het park, de wegbeheerders en de bestuurders. 

Projectleider Floris Frederix: "Het onderzoek bestond uit twee stappen: eerst werd de huidige situatie in beeld gebracht door middel van verkeerstellingen en een schouw. Op enkele wegvakken bleek meer verkeer te rijden dan vooraf gedacht en dat was een dusdanige hoeveelheid dat dit als onwenselijk werd beschouwd voor een landschapspark. Daarna werden wensbeelden vastgesteld en werd gekeken naar de impact van maatregelen waarmee de wensbeelden te behalen zouden zijn. Hierbij zijn per opgave diverse scenario’s bestudeerd zoals bijvoorbeeld het verbeteren van een route voor fietsverkeer door autoverkeer te weren, of het bundelen van verkeer door de aanleg van een nieuwe brug over de Linge. Het resultaat is in 2018 gepresteerd aan de wegbeheerders. Aan hen de taak om de maatregelen vast te stellen en te laten uitvoeren."

Opdrachtgever: Projectbureau Park Lingezegen
Jaar: 2017-2018