30 km/u in Amsterdam - de gevolgen voor het openbaar vervoer

13 januari 2022

Een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom. Dat is het streven van de gemeente Amsterdam. Zo’n verlaging brengt verschillende gevolgen met zich mee. Daarom vroegen de gemeente Amsterdam en de vervoerregio Amsterdam Goudappel om een proces te begeleiden waarin stakeholders de impact en mitigerende maatregelen voor het openbaar vervoer in kaart brengen.

Waarom 30 km/u?

Kiezen voor 30 km/u binnen de bebouwde kom heeft meerdere voordelen. Een verlaging van de snelheid verkleint namelijk de snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers en daardoor neemt de verkeersveiligheid toe. Daarnaast neemt de reistijd met de auto toe, waardoor andere modaliteiten, zoals fietsen of de metro aantrekkelijker worden. Maar overal kiezen voor 30 km/u kan ook een negatief effect hebben op het openbaar vervoer zoals langere reistijden en hogere exploitatiekosten. Het is daarom belangrijk om het daadwerkelijke effect van 30 km/u in Amsterdam op het openbaar vervoer te onderzoeken en na te denken over eventuele maatregelen om dat effect te beperken.

Wat hebben we gedaan?

We organiseerden een kort en krachtig proces in het najaar van 2021 waarin vervoerders, concessieverlener en gemeente deelnamen. Gedurende dit proces voerden stakeholders discussie over de impact, maatregelen en te maken afspraken bij een invoering van 30 km/u in Amsterdam. Waar nodig werkten experts van Goudappel bepaalde maatregelen uit.

Wat is het resultaat?

Het resultaat na twee maanden is een gedragen advies, opgesteld vanuit alle stakeholders dat ter besluitvorming is voorgelegd aan alle directies. Dit advies heeft uiteindelijk geleid tot bestuurlijke afspraken over de impact van het openbaar vervoer die zijn verwerkt in het collegebesluit 30 km/u. In december 2021 is de volgende horde genomen en heeft de gemeenteraad de invoering van 30 km/u bekrachtigd. Voor tram- en busbanen die duidelijk gescheiden zijn van het overige verkeer (bijvoorbeeld met een verhoging) blijft bijvoorbeeld 50 km/u per gelden.

In welke mate en welke maatregelen er precies mogelijk zijn hangt af van veel factoren. Duidelijk is geworden dat Amsterdam een uitdagende situatie kent waarin een veelvoud aan verschillende mitigerende maatregelen nodig zijn, die ook best ingrijpend kunnen zijn. Denk daarbij aan het knippen van kruispunten en het realiseren van vrijliggende busbanen. In 2022 gaan stakeholders op basis van het besluit en advies het definitieve pakket aan maatregelen onderzoeken.

Lees meer op de website van de gemeente Amsterdam (zie de pdf beleidsnota 30km/u in de stad)

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Jaar: 2021