Het wordt leuker in Losser

2 februari 2018

Meer verblijfsruimte en kwaliteit moet leiden tot een levendig en economisch florerend centrum. Dit is het uitgangspunt bij de herinrichting van het centrum van Losser.

Meer ruimte voor verblijven en kwaliteit betekent ook keuzes maken. Bijvoorbeeld door het opheffen van verspreid liggende parkeerplaatsen in winkelstraten waardoor er ruimte wordt gecreëerd en het autoverkeer vermindert. Bewoners krijgen toegewezen parkeerplaatsen op parkeerterreinen en langparkeerders hebben beperkte mogelijkheden in het centrum. Op afstand worden parkeerplaatsen gerealiseerd voor langparkeerders. De looproutes worden integraal in het centrum ontworpen. Natuurlijk moet er een goede balans zijn in het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Een zorgvuldige afweging op het parkeerdossier is belangrijk. Parkeertekorten leiden niet tot een florerend centrum.

Parapluplan
Samen met de gemeente Losser hebben Odin landschap architecten en Goudappel Coffeng gewerkt aan een Parapluplan voor het centrum. De veranderingen in het centrum zijn gekoppeld aan de herinrichting van de Gronausestraat die in de huidige situatie langs het centrum ligt. Door het opstellen van een integraal ontwerp van het centrum en de Gronausestraat zijn deze elementen nu volledig verbonden.

Voor het opstellen van het Parapluplan voor het centrum en het schetsontwerp van de Gronausestraat is een breed participatieproces doorlopen. In elke fase van het project heeft een klankbordgroep van belanghebbenden meegekeken met de vorderingen. Verschillende bewonersavonden hebben geleid tot breed draagvlak bij belanghebbenden.

Dit proces is voor verkeer begonnen met een gedegen onderzoek op het aspect verkeer en parkeren. In 2015 is een parkeeronderzoek uitgevoerd waarin een drukmeting en motief meting inzicht heeft gegeven in de huidige parkeersituatie in het centrum. De motiefmeting heeft inzicht verschaft in de doelgroepen werkers, bezoekers en bewoners. Dit was nodig omdat met een herverdeling van de parkeerplaatsen ruimte kon worden gemaakt binnen het centrum. De nulmeting is ingevoerd in een parkeerbalans voor het centrum van Losser. Verschillende scenario’s zijn verkend om te kunnen bepalen welke verschuiving van parkeerplaatsen mogelijk was, rekening houdend met een acceptabele parkeerbezettingsgraad. Ook toekomstscenario’s met nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn verkend.

Onderstaande afbeelding toont de manier van herverdelen. Met deze werkwijze was het mogelijk 39 parkeerplaatsen in het centrum op te heffen met een acceptabele bezettingsgraad van 78%.

 

Het thema verkeer speelde vooral op de Gronausestraat. Een onderzoek naar het aantal voertuigen en de mate van doorgaand verkeer gaf al snel richting aan de gewenste functie en dus inrichting van de weg. Ook deze informatie bleek goud waard bij de onderbouwing van de plannen naar de omgeving. Bijgaande impressies geven de sfeer van de toekomstige inrichting goed aan.

Voor het centrumplan en de Gronausestraat is een integraal ontwerp opgesteld. Het plan zorgt voor een prettig verblijfsklimaat, waarbij de auto op een aantal strategische plekken meer ‘te gast’ is. Het centrumtapijt van klinkerverharding wordt als het ware plaatselijk over de weg heen getrokken, zodat een betere aanhechting tussen beide dorpshelften ontstaat. Het zorgt voor een prettigere oversteekbaarheid, aangepast rijgedrag van de automobilist en er vindt ook vergroening plaats. Verder zijn de looproutes tussen centrum en langparkeerplaatsen integraal ontworpen.

Visuals
Goede communicatie en beeldvorming is essentieel voor een vloeiend planproces. Hiertoe hebben we, behalve van bovenaanzichten en profielen, ook gebruik gemaakt van visuals en een animatiefilm. Hier is het nieuwe ontwerp maatvast opgebouwd in de 3D omgeving. Texturen, belichting, groen, en korte teksten zorgen voor een op zichzelf begrijpelijk en compact filmpje. Tijdens de informatieavond is het getoond om de inwoners enthousiast te maken over de plannen en de gemeente heeft het op hun website geplaatst. In dit filmpje is een koppeling gemaakt met het daadwerkelijke aantal auto’s dat hier per etmaal of per uur rijdt. De animatie geeft dus behalve een realistisch ruimtelijk toekomstbeeld ook de mogelijkheid om de verkeersdrukte te simuleren.

 

Opdrachtgever: Gemeente Losser
Jaar: 2017