Kansen en knelpunten voor De Liemers

9 augustus 2018

De provincie Gelderland heeft in haar omgevingsagenda gebiedsopgaven benoemd, waaronder de Gelderse Corridor. De Gelderse Corridor omvat het deel van de provincie Gelderland vanaf Gorinchem tot aan de grens met Duitsland. In dit gebied zorgen weg, water en spoor voor de verbinding tussen de Rotterdamse haven en het Europese achterland.

Voor de Regio De Liemers heeft Goudappel Coffeng de kansen en knelpunten van de Gelderse Corridor verkend onder de gemeenten en het bedrijfsleven. Onder meer door interviews en thematische werksessies. Bekende knelpunten als de doorstroming op de A12 kwamen naar voren, maar bijvoorbeeld ook de onmogelijkheden voor Lange Zware Voertuigen (LZV) en het tekort aan chauffeurs.

Zoals verwacht wordt de doortrekking van de A15 gezien als grote kans voor de regio, maar ook worden  innovatieve oplossingen als platooning genoemd, de ontwikkeling van een bewaakte truckparking in Duiven en een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven.

De resultaten van verkenning vormden een belangrijke bouwsteen voor de visievorming van de Gelders Corridor knoop De Liemers en de vertaling in concrete projecten.

Opdrachtgever: Provincie Gelderland
Jaar: 2018