Keuzes noodzakelijk na verkeersonderzoek Kudelstaart

17 november 2017

De voorgenomen plannen om een nieuwe woonwijk te realiseren in Kudelstaart, een dorp in de gemeente Aalsmeer, maakte een verkeersonderzoek noodzakelijk. In het kader van de plannen voor de bouw van ongeveer 250-275 woningen ten westen van de Bilderdammerweg (project Westeinderhage) heeft Goudappel Coffeng van de Rotterdamse projectontwikkelaar Van Omme & De Groot de opdracht gekregen om de huidige situatie en de toename in de verkeersintensiteit bij de ontwikkeling van Westeinderhage, specifiek op de ontsluiting en de verkeersveiligheid op de Bilderdammerweg, te onderzoeken.

Behalve de verkeerseffecten van de nieuwe woonwijk (voor wat betreft de verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling van de Bilderdammerweg), zowel voor de auto- als het fietsverkeer, is ook onderzoek uitgevoerd naar het doorgaande verkeer. In Kudelstaart is dit al langer een bekend vraagstuk. 

Boven duurzaam veilig
De Bilderdammerweg is ten zuiden van de oude bussluis een gebiedsontsluitingweg, ten noorden van de bussluis is de weg gecategoriseerd als erftoegangsweg. De nieuwe wijk zal ontsloten worden op het erftoegangsdeel. Uit de meting van de huidige situatie, die is uitgevoerd door onze partner NDC Nederland,  komt naar voren dat de verkeersintensiteit op het erftoegangsdeel van de Bilderdammerweg met ongeveer 4.500 motorvoertuigen per etmaal boven de richtlijn van de ontwerpprincipes van ‘Duurzaam Veilig’ ligt. Met de nieuwe woonwijk nemen deze intensiteiten toe. Deze hanteren een grens van 4.000 motorvoertuigen voor een erftoegangsweg binnen de bebouwde kom. De verkeersintensiteit op het gebiedsontsluitingsdeel van de Bilderdammerweg ligt met ongeveer 3.500 motorvoertuigen lager dan het noordelijke deel.
Daarbij komt dat de gereden snelheid op het erftoegangsdeel fors hoger ligt dan de maximumsnelheid van 30 km/u. De V85, die met een marge van 5 km/u rond de maximumsnelheid zou moeten liggen, ligt op 49 km/u.

Inzicht in aandeel doorgaand verkeer
Het vermoeden van de bewoners van Kudelstaart en de gemeente was dat de te hoge verkeersintensiteiten veroorzaakt worden door het doorgaande verkeer. Daarom heeft NDC Nederland een kentekenonderzoek uitgevoerd op de 6 invalswegen van Kudelstaart Hieruit is geconcludeerd dat het doorgaande verkeer op de Bilderdammerweg niet de hoofdoorzaak is van de te hoge verkeersintensiteit. Met behulp deze informatie zijn oplossingsrichtingen geformuleerd om de Bilderdammerweg een passende functie te geven bij deze verkeersintensiteit.
Uit het kentekenonderzoek komt naar voren dat het absolute aandeel doorgaand verkeer op de Bilderdammerweg beperkt is. In vergelijking met de slangtellingen blijkt wel dat op de Bilderdammerweg van zuid naar noord de verkeersintensiteit toeneemt. Hieruit valt te concluderen dat het verkeer vanuit Kudelstaart vooral is gericht op het noorden (Schiphol, FloraHolland, Aalsmeer, Amsterdam, etc.). De verhoogde verkeersintensiteiten komen dus niet door het doorgaande verkeer, maar door de bewoners van Kudelstaart die door de kern heen rijden.

In de rapportage worden de werkzaamheden en de resultaten uit dit onderzoek bondig beschreven. Hierin komen ook alle resultaten en de telgegevens van dit onderzoek terug. 

Inrichten naar het gebruik of gebruik conformeren aan de inrichting
Om de verkeersveiligheid op de Bilderdammerweg te vergroten in de huidige en toekomstige situatie dient een keuze gemaakt worden tussen:

  1. Het gebruik van de weg conform aan de inrichting van een erftoegangsweg
  2. Het gebruik van de weg faciliteren in de vorm van een wijkontsluiting

Binnen deze principekeuze zijn verschillende oplossingsrichtingen opgesteld:


ETW-1: Ontsluiting richting de Hoofdweg


ETW-2: Afsluiting Bilderdammerweg aan de zuidkant


ETW-3: Afsluiting Bilderdammerweg aan de noordkant


GOW-1: Fietsverkeer door de woonwijk

 
GOW-2: Vrijliggend fietspad langs de Bilderdammerweg

In een vervolgstudie moet worden uitgezocht of de oplossingsrichtingen haalbaar zijn en voldoende vermogen hebben om de verkeersveiligheid te vergroten. 

 

Opdrachtgever: Van Omme & De Groot
Jaar: 2017