Meer beleving én verblijfskwaliteit in dorpskern Losser

12 januari 2018

De gemeente Losser staat voor een paar grote herinrichtingsopgaven in de dorpskern. De ‘oude’ doorgaande weg, de Gronausestraat, wordt heringericht. Ook wil de gemeente graag via een herinrichting de beleving in het centrum verhogen. Omdat de doorgaande weg langs het centrum loopt zijn dit momenteel gescheiden werelden. Willen we de uitwisseling versterken en willen we meer samenhang en verblijfsruimte creëren? Samen met de gemeente heeft Goudappel Coffeng gewerkt aan de beantwoording van onder meer deze vragen in een integraal plan, waarbij de Gronausestraat meer wordt ingericht als verblijfsgebied met verkeer, waar dit voorheen nog een lastig oversteekbare verkeersader was.

Landschapsarchitect Marco Aarsen: “Binnen de richtlijnen van het parapluplan van het centrum en de herinrichtingsopgave van de Gronausestraat hebben we een integraal plan gemaakt. Nu nog vormt de Gronausestraat in Losser een barrière in het centrumgebied. Ook de relatie tussen het centrum en de Kerk kan beter. Wij hebben daarom samen met de gemeente en bureau Odin gewerkt aan een nieuw ontwerp voor dit centrum dorpse gebied.”

Hiervoor is uiteraard de dialoog gezocht met aanwonenden en belangenpartijen. Gedurende een aantal avonden is er met een klankbordgroep overlegd over knelpunten en wensen. Marco Aarsen: “We hebben vervolgens gezamenlijk een schetsontwerp gemaakt. Dit is behandeld tijdens een brede informatieve avond, waarbij de leden van de klankbordgroep als ambassadeurs van het plan hebben gefungeerd.”

Auto te gast

Het plan zorgt voor een prettig verblijfsklimaat, waarbij de auto op een aantal strategische plekken meer ‘te gast’ is. Het centrumtapijt van klinkerverharding wordt hier als het ware plaatselijk over de weg heen getrokken, zodat een betere aanhechting tussen beide dorpshelften ontstaat. Het zorgt voor een prettigere oversteekbaarheid, aangepast rijgedrag van de automobilist en bovendien vergroening.

Goede communicatie en beeldvorming is essentieel voor een vloeiend planproces, weet Aarsen. “Hiervoor hebben we, behalve van bovenaanzichten en profielen, ook gebruik gemaakt van visuals en een animatiefilm. Hier is het nieuwe ontwerp maatvast opgebouwd in de 3D-omgeving. Door middel van korte toelichtende teksten in de animatie is het een op zichzelf begrijpelijk en compact filmpje geworden. Tijdens de informatieavond is het getoond om de inwoners enthousiast te maken over de plannen en de gemeente heeft het op hun website geplaatst. In het filmpje is een koppeling gemaakt met het daadwerkelijke aantal auto’s dat hier per etmaal of per uur rijdt. De animatie geeft dus behalve een realistisch ruimtelijk toekomstbeeld ook de mogelijkheid om de verkeersdrukte te simuleren.”  

Opdrachtgever: Gemeente Losser
Jaar: 2017