MER, LER, EER, HIA en MKBA maken Verbinding A8-A9 beslisbaar

8 juli 2015

Voor het verbinden van de A8 en A9 staan zeven alternatieven open. Een planstudie, met Milieu-effectrapportage, Landbouwbouw-effectrapportage, Economische effectrapportage, een UNESCO 'Heritage Impact Assessment' en een MKBA maakt dat Gedeputeerde Staten de juiste afweging kunnen maken voor een definitief voorkeursalternatief.

Voor de Provincie Noord-Holland voert de combinatie van Tauw, Goudappel Coffeng, Decisio en Bureau Nieuwe Gracht de volledige planstudie uit naar de Verbinding A8 en A9 (ten noordwesten van Amsterdam). We onderzoeken alle zeven alternatieven op doelbereik: kan het verkeer in de regio beter doorrijden en wat zijn de gevolgen voor de gezondheid van omwonenden (geluid, luchtkwaliteit). De voldoende kansrijk gebleken alternatieven werken we uit in een schetsontwerp en de inpassing, waarbij het landschap en de rijke cultuurhistorie een rol spelen. Het Unesco-erfgoed 'De stelling van Amsterdam' ligt bijvoorbeeld in het plangebied. Daarom maakt een 'Heritage Impact Assessment (HIA) onderdeel uit van de onderzoeken, naast de meer gebruikelijke effectrapportages ten aanzien van milieu, landbouw en economie. Deze laatste is een aanvulling op de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse die wij uitvoeren. "Lees meer hier":http://www.noord-holland.nl/web/Actueel/Nieuws/Artikel/Deelonderzoeken-in-planstudie-Verbinding-A8A9.htm

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland
Jaar: 2015