Metropolitane fietsroutes regio Amsterdam

8 maart 2018

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft een uitgebreid fietsnetwerk - in fietspaden en in bewegwijzering (bijvoorbeeld fietsknooppuntenroutes). Toch is vanuit ver­schillende stadsranden de verbinding naar het buitengebied of de verderop gelegen kern moeilijk of slechts via omwegen te vinden of wat omgeving betreft weinig aantrekkelijk. Ook zijn de huidige routes niet altijd gebruiksvriendelijk: veel barrières, slechte verharding, een onduidelijk profiel, een gevoel van onveilig­heid en smal. Daarbij komt dat het netwerk een groeiend aantal gebruikers en gebruikersgroepen kent, en op een aantal punten niet meer voldoet aan de vraag. Met het programma Metropolitane Fietsroutes wil de MRA maatregelen nemen om deze knelpunten op te lossen en het regionale fietsnetwerk op een hoog kwaliteitsniveau brengen. Goudappel Coffeng heeft de MRA (in samenwerking met ThuisraadRO) geholpen bij het opstellen van dit programma.

Sinds de zomer van 2016 wordt er door de samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) gewerkt aan het project Metropolitane Fietsroutes. Goudappel Coffeng heeft samen met de MRA-werkgroep een overzicht gemaakt van alle lopende projecten en programma’s die betrekking hebben op fietsroutes die op het MRA-netwerk liggen. Van alle routedelen waarvoor nu nog geen initiatieven lopen is een inventarisatie van de kwaliteit van het netwerk opgesteld met daarbij verbeteringsvoorstellen. Het gezamenlijk programma is een eerste stap in de totstandkoming van een hoogwaardig regionaal netwerk. De uitvoering is het vervolg.

Voor een hoogwaardig regionaal fietsnetwerk is een goede fietsinfrastruc­tuur een randvoorwaarde. De werkgroep voor het programma Metropolitane Fietsroutes heeft een set kwaliteitseisen voor deze fietsinfrastructuur opge­steld voor het type inrichting (fietsstraat of fietspaden), de breedte van de routes, het verhardingstype, de kleur van de verharding, de verlichting van de route en de vormgeving van de kruispunten. Voor het gehele netwerk is in de zomer van 2017 in kaart gebracht in hoe­verre de routes aan deze kwaliteitseisen voldoen. Voor een aantal delen was dit reeds gedaan in het kader van andere verkenningen, onderzoeken of lopende projecten. Voor alle andere delen van het netwerk zijn de trajec­ten getoetst aan de kwaliteitseisen op basis van actueel beeldmateriaal en locatiebezoeken.

In een uitgebreid bijlagenboek is per zwakke schakel een oplossingsrichting met kos­tenindicatie opgenomen. Daarbij is vermeld wie de wegbeheerder is van het betreffende traject en waar nog mogelijke cofinancieringskansen voor een verbetering van het traject liggen.

Behalve het inventariseren van de infrastructurele staat van het netwerk door Goudappel Coffeng heeft ThuisraadRO voor de MRA ook onderzoek gedaan naar de invloed van inrichtingsaspecten op het fietsgebruik en de routekeuze van fietsers. Een literatuuronderzoek, aangevuld met interviews met vooraanstaande fietsdeskundigen, heeft geresulteerd in een breed palet aan ruimtelijke aspecten. Die zijn door Goudappel Coffeng en ThuisraadRO verwerkt tot een handige tool; De Rijwielradar. Deze tool maakt het mogelijk te onderzoeken welke aspecten voor een bepaalde situatie gewenst zijn. Ook laat de tool zien waar conflicten tussen doelen verwacht kunnen worden.

Op 7 februari 2018 hebben de Vervoerregio Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam en Rijkswaterstaat een intentieverklaring getekend om het hoogwaardig fietsnetwerk volledig te realiseren. Met het programma ‘Metropolitane Fietsroutes’ tonen de betrokken partijen in de Metropoolregio de gezamenlijke ambitie om de bereikbaarheid en toegankelijkheid van stedelijke gebieden en het tussenliggende vrije landschap te verbeteren.

Opdrachtgever: Metropoolregio Amsterdam (MRA)
Jaar: 2017-2018