Mijlpaal in de Leidse regio: RijnlandRoute wordt aangelegd

27 juni 2013

De Rijnlandroute komt er definitief. Op woensdag 27 januari 2016 gaf de Raad van State groen licht voor de aanleg. , dankzij een ‘deugdelijk’ en ‘compleet’e MER en Provinciaal inpassingsplan.

De provincie Zuid-Holland, de rijksoverheid en regionale partijen hebben zich gedurende de looptijd van het RijnlandRoute-dossier veelvuldig laten bijstaan door Goudappel Coffeng. Recentelijk hebben we in een consortium met Tauw en Advin in de tweede fase van de milieu-effectrapportage-procedure (m.e.r.) de verschillende alternatieven en varianten op hun effecten onderzocht. Tevens hebben wij, onder andere door het opstellen van verkeerssimulaties, de omvang van kruis- en knooppunten bepaald Daarbij maakten wij gebruik van zowel statische als dynamische prognosemodellen om een zo realistisch mogelijke inschatting van de verkeersaspecten te verkrijgen. Het gekozen tracéalternatief, ‘Zoeken naar Balans’ is uitgewerkt in een provinciaal Inpassingsplan (PIP) en dat vormt de basis voor de uitvoering.

 

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland
Jaar: 2011 - 2016