Naar een toekomstige bereikbaarheid van Vathorst

3 juni 2016

De bereikbaarheid en leefbaarheid van Vathorst, een VINEX-wijk in Amersfoort-Noord, staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat dit in de toekomst alleen maar zal toenemen: de wijk groeit van 22.000 inwoners anno 2015 tot 36.000 in 2030. Helder is dat maatregelen nodig zijn.

De gemeente Amersfoort heeft Goudappel Coffeng daarom gevraagd om voor de wijk

a) een visie op bereikbaarheid in ruime zin te realiseren en

b) daarbij breed gedragen, haalbare maatregelen te ontwikkelen. Een duidelijke wens van de gemeente was om juist de betrokkenheid van bewoners en belangengroepen een centrale plek in het proces te geven;

Wij hebben bewoners en belangengroepen dan ook een ruime plek in het proces gegeven. Uniek in onze aanpak was de inzet van een lokale partner, Versa Welzijn, voor de werving van participanten. Het participatietraject verliep in drie fasen:

1) Om te achterhalen waar bewoners, bedrijven en andere stakeholders in de wijk tegenaan lopen hebben we focusgroepen georganiseerd waarin deelnemers knelpunten naar voren konden brengen. Dit is gebeurd met een variant op de ‘functional ambiance’ methodiek

2) Als tweede stap is een brede participatiesessie georganiseerd, waarin deelnemers de knelpunten konden prioriteren: waar loopt men nu het meest tegenaan? Daarnaast konden zij oplossingen aandragen voor deze knelpunten.

3) Als derde en laatste onderdeel is een tweede brede participatiesessie georganiseerd waarin deelnemers de mogelijkheid is geboden om maatregelen te prioriteren.

Tussen deze drie fases in hebben wij gekeken in hoeverre voorgestelde maatregelen financieel haalbaar waren en bijdroegen aan de bereikbaarheid van Vathorst met behulp van verkeersmodellen en -doorrekeningen.

Het resultaat is een maatregelenpakket dat bijdraagt aan een verbeterde bereikbaarheid in de wijk, nu en in de toekomst. De aanpak resulteerde in een evenwicht tussen wensen van stakeholders enerzijds en de (financiële) haalbaarheid en noodzaak van maatregelen anderzijds. Het uiteindelijke maatregelenpakket kon daarom rekenen op voldoende draagvlak.

 

Opdrachtgever: Gemeente Vathorst
Jaar: 2015 - 2016