Netwerkknelpuntenanalyse Zuidvleugel Zuid-Holland

8 februari 2018

Er zijn 68 verschillende wegbeheerders actief in Zuid-Holland. Om de doorstroming op de wegen te bevorderen en verkeershinder tot een minimum te beperken is het van belang dat er zo goed mogelijk wordt samengewerkt. Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie voor het beheren van het verkeer is daarbij van groot belang. Daarom is eind 2016 voor het verkeer op netwerkniveau in de Zuidvleugel van Zuid-Holland een Tactisch Kader opgezet.

In dit document, het Tactisch Kader, wordt het gebruik van het wegennet in de Zuidvleugel in de reguliere spitsperiode beschreven en wordt gekeken naar welke afwikkelingskwaliteit de wegbeheerders streven. Dit vormt de basis voor operationeel verkeersmanagement, onder andere voor het ontwikkelen en evalueren van regelscenario’s.
Met het gereedkomen van dit document Tactisch Kader hebben diverse belanghebbenden uit de Zuidvleugel gevraagd om inzichtelijk te maken welke delen van het wegnetwerk wel en niet voldoen aan de normen uit het kader. Hiervoor heeft BEREIK! aan de consultants van Goudappel Coffeng gevraagd om een knelpuntenanalyse uit te voeren.

Aansluiten bij NDW en HERE
De analyses zijn uitgevoerd voor de ochtend- (07.00 – 09.00 uur) en avondspits (16.00-18.00 uur) op werkdagen, van april tot en met juni 2017. In de analyses wordt aangesloten bij de trajecten uit de historische database van het NDW (Nationale Databank Wegverkeersgegevens), omdat voor de uit te voeren analyses betrouwbare historische rijsnelheden en reistijden nodig zijn. De historische rijsnelheden en reistijden zijn vergeleken met de normen uit het Tactisch Kader. Voor een deel van trajecten op het wegnetwerk zijn er geen reistijden beschikbaar in het NDW. Deze trajecten worden aangevuld met FCD-data van HERE.

De analyse biedt aan wegbeheerders en RVT de mogelijkheid om maatregelen te prioriteren. Omdat BEREIK! deze analyse in een keer voor het hele netwerk in de regio uitvoert, wordt inzicht verkregen in de wegen van wegbeheerders die zelf geen monitoringsprogramma hebben en worden de wegen van verschillende wegbeheerders vergeleken omdat niet iedere beheerder op dezelfde manier monitort).

De resultaten van de analyse worden met een volledige onderbouwing en een visuele weergave op een set kaarten overzichtelijk en duidelijk gepresenteerd. Daarnaast is een bestand met gegevens op detailniveau opgeleverd, zodat in het vervolg het RVT samen met de wegbeheerders kan kijken naar oorzaken en mogelijke oplossingsrichtingen.

De consultants van Goudappel Coffeng zijn begeleid door een vertegenwoordiging uit de BEREIK! moederorganisaties (MRDH, PZH, Rijkswaterstaat).

Opdrachtgever: BEREIK!
Jaar: 2017