Ontwikkelperspectieven voor de toekomstige bereikbaarheid van de ZWASH-corridor

11 augustus 2020

De zogenoemde ZWASH-corridor (Zuidwestkant Amsterdam-Schiphol-Hoofddorp) beslaat het gebied tussen Amsterdam Zuid en Hoofddorp, wat de potentie heeft om dé internationale entrée van Nederland te worden. Goudappel Coffeng heeft in 2018 gewerkt aan het MIRT-onderzoek ZWASH. 

Het doel van dit onderzoek was:

  • verkennen van verschillende ontwikkelrichtingen voor de corridor t.a.v. ruimte en bereikbaarheid;
  • alle mogelijke bereikbaarheidsbouwstenen breed in beeld te brengen; en
  • een afgewogen keuze maken voor samenhangende ontwikkelstrategieën.

Achtergrond: opgaven en ambities voor de Zuidwest-corridor
De ZWASH-corridor is ook een gebied met economische toplocaties als de Zuidas en luchthaven Schiphol, en belangrijke industrie en bedrijvigheid in Aalsmeer en de Haarlemmermeer een belangrijke motor voor de regionale en nationale economie. Randvoorwaardelijk voor deze functies is een uitstekende bereikbaarheid voor alle vervoerwijzen. Gegeven de ruimtelijke ambities om extra woningen en werkgelegenheid te creëren, en de toenemende druk op de verkeer- en vervoerssystemen ligt er een ambitieuze opgave voor deze corridor op het gebied van bereikbaarheid, verstedelijking, leefbaarheid, economie en duurzaamheid. In het MIRT-onderzoek ZWASH zijn deze opgaven in samenhang onderzocht om tot een integrale ontwikkelstrategie voor de corridor te komen.

Van bereikbaarheidsopgaven naar samenhangende ontwikkelperspectieven
Goudappel Coffeng onderzocht voor alle modaliteiten de belangrijkste bereikbaarheidsopgaven in de ZWASH-corridor (o.a.): de transferknelpunten op station Zuid en station Schiphol; missende fietsschakels; de capaciteit van de Schipholspoortunnel; en de ontsluiting van nieuwe ontwikkelgebieden.

Via interviews met stakeholders, brede stakeholdersessies en een inventarisatie van voorgaande studies en bestaand beleid is een groot aantal potentiële bereikbaarheidsmaatregelen opgehaald en verkend. Al deze potentiële maatregelen zijn getoetst aan een afweegkader waarin criteria zijn opgenomen t.a.v. bereikbaarheid, leefbaarheid, uitvoerbaarheid en duurzaamheid. Met heldere visualisaties hebben wij deze veelheid aan bouwstenen en toetsing toegankelijk gepresenteerd. Voor deze afweging zijn geen gedetailleerde en complexe modelberekeningen uitgevoerd, maar zijn inschattingen gemaakt op basis van reizigersaantallen en systeemkenmerken, wat goed past bij deze fase van het MIRT-onderzoek.

Wij werkten in dit traject nauw samen met stedenbouwkundig bureau KCAP, dat de ruimtelijke component van de opgave heeft onderzocht en uitgewerkt. De bereikbaarheidsopgaven en gebiedsontwikkeling kunnen immers niet los van elkaar worden gezien. De nauwe samenwerking tussen KCAP en Goudappel Coffeng heeft geresulteerd in vier samenhangende integrale ontwikkelperspectieven. Ruimte en bereikbaarheid zijn integraal benaderd, zodat bereikbaarheidsbouwstenen goed matchen met de ruimtelijke programma’s. De perspectieven verkennen de hoeken van het speelveld. Onderdeel van de perspectieven zijn (o.a.): een OV-schaalsprong; Noord/Zuidlijn naar Schiphol en verder; de airportsprinter; halteringen van internationale treinen; beter benutten van bestaande capaciteit; opwaarderen en uitbreiden van treinstations en verbeteren van het fietsnetwerk.

Deze fase van het MIRT-onderzoek heeft geresulteerd in een uitgebreid pakket aan basisinformatie bestaande uit een probleemanalyse, ruimtelijke analyse, uitgebreide inventarisatie van potentiële maatregelen, en een eerste verkenning en trechtering van mogelijke ontwikkel strategieën voor de corridor. Het resultaat van deze fase wordt in de volgende fase gebruikt om het aantal ontwikkelstrategieën verder te trechteren, zodat uiteindelijk een koers uitgezet kan worden waarmee afspraken gemaakt kunnen worden over investeringen in (no-regret) maatregelen.


Initiatief van Rijk en MRA-regio: Samen Bouwen aan Bereikbaarheid
MIRT-onderzoek ZWASH is onderdeel is van het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBAB). Meer informatie en publicaties is te vinden op de website van het programma: www.samenbouwenaanbereikbaarheid.nl

Opdrachtgever: Metropoolregio Amsterdam
Jaar: 2018