Toekomstbestendige N201: GS Provincie Utrecht neemt advies Goudappel Coffeng en Tauw over toekomst N201 over

14 januari 2019

Gedeputeerde Staten van de Provincie Utrecht kiezen als voorkeursvariant voor een toekomstbestendige N201 voor geen verbreding, behoud van de maximum snelheid van 80 km/u en het oplossen van knelpunten. Deze keuze baseerde GS op basis van de ‘Nota denkrichtingen en voorkeursvariant voor een toekomstbestendige N201 (fase 1)’ die Goudappel Coffeng en Tauw hebben opgesteld in opdracht van de Provincie. Deze keuze wordt ter besluit voorgelegd aan Provinciale Staten.

Van vier denkrichtingen naar één voorkeursvariant
De N201 loopt van Zandvoort tot Hilversum. Het Utrechtse deel is ruim 16 kilometer lang en loopt vanaf het aquaduct bij Amstelhoek tot net voorbij Vreeland. De N201 kent al jaren grote doorstromingsproblemen op verschillende wegvakken. Het is daarmee één van de grootste doorstromingsknelpunten in de provincie Utrecht. Dit heeft te maken met de groei van de mobiliteit en de ruimtelijke en economische activiteiten in het invloedsgebied van deze weg. De Provincie Utrecht blijft de komende jaren inzetten op het maximaliseren van de capaciteit en doorstroming. Vandaar dat Provincie Utrecht heeft besloten om het programma ‘Toekomst N201’ op te starten. In opdracht van de Provincie vergeleken Tauw en Goudappel Coffeng vier ‘denkrichtingen’ voor de aanpak van de N201. De denkrichtingen variëren van een aanpassing naar een autoweg (2x2 rijstroken en 100 km/u) tot een fysieke wegafsluiting. Goudappel Coffeng en Tauw maakten schetsontwerpen en kostenramingen van de vier denkrichtingen en brachten de effecten van de vier denkrichtingen op verkeer, lucht, geluid, natuur en landschappelijke inpassing in beeld. Daarnaast hebben we de impact van de denkrichtingen op duurzaamheidsthema’s in beeld gebracht met Omgevingswijzers.

Op basis van deze informatie en de MKBA-light (uitgevoerd door Decisio en Twynstra Guddde) concludeerden wij dat denkrichting 3 het beste voldoet aan de projectdoelstelling van de N201. GS hebben dit advies overgenomen in hun keuze. Zie het persbericht van de Provincie Utrecht.

Uitwerken van de voorkeursvariant
Als PS instemt met het voorstel van GSt dan wordt in de volgende fase de voorkeursvariant uitgewerkt in een Voorlopig Ontwerp. Belanghebbenden en stakeholders kunnen dan meedenken in enkele ontwerpateliers. Dan wordt ook het onderzoek verdiept en uitgebreid met verschillende (milieu)thema’s. Kijk voor meer informatie de projectpagina op de website van de Provincie Utrecht.

 

Opdrachtgever: Provincie Utrecht
Jaar: 2018