Veiliger landbouwverkeer en fiets- en recreatieverkeer tussen Ooijpolder en Waalbrug

15 november 2018

Landbouwverkeer tussen de Ooijpolder en de Waalbrug in Nijmegen maakt op dit moment gebruik van verschillende routes door het buitengebied. Op delen van deze routes wordt veel gefietst en is veel ander recreatief verkeer. De combinatie van veel fiets- en landbouwverkeer maakt dat er zorgen zijn ontstaan over de verkeersveiligheid.

Hierdoor is bij de gemeente Groesbeek de behoefte ontstaan aan een onderzoek naar de meest optimale route voor het landbouwverkeer waarbij de verkeersveiligheid voor fietsers het meest geborgd is: een route via een provinciale weg, een route via de bebouwde kom of een route via (te) smalle, voor recreatief verkeer aantrekkelijke plattelandswegen.

Om deze vraag te beantwoorden heeft Goudappel Coffeng alle benodigde en beschikbare informatie over bovenstaande routes en het gebruik ervan verzameld, zoals: een verkeersschouw, slangtellingen, verkeersbeleid, ongevallen, gesprekken met belanghebbende zoals lokale loonwerkers. Vervolgens zijn de routes beoordeeld of deze geschikt zijn als landbouwroute (en eventueel onder welke voorwaarden en/of aanvullende maatregelen). Daarbij is naar drie aspecten gekeken:

  • Verkeersveiligheid, bijvoorbeeld: beschikbare wegbreedte, duurzaam veilig en aanwezigheid van ander verkeer (fiets);
  • Bereikbaarheid, bijvoorbeeld: afstand van de route en het effect op de reistijd van landbouw en overig verkeer;
  • Leefbaarheid, bijvoorbeeld: hinder/overlast aanwonende.

De gemeente Berg en Dal kijkt tevreden terug op dit onderzoek en laat weten: “Het project is doorlopen volgens de onderling gemaakte afspraken wat betreft onderdelen en tijdsplanning en we hebben uiteraard een gedegen advies gekregen. Goudappel Coffeng signaleerde in het advies ook een aantal tekortkomingen en gaf een adequaat advies om deze tekortkomingen op te lossen. We hadden er niet specifiek om gevraagd maar het spreekt vanzelf dat we deze vorm van meedenken erg op prijs stellen. Zo hebben we op een aantal wegen een verbod afgekondigd voor landbouwverkeer om de verkeersveiligheid aanmerkelijk te vergroten voor het andere verkeer.”

Opdrachtgever: Gemeente Berg en Dal
Jaar: 2018