Verkeershinder tijdens groot onderhoud aan de A1/N35 in Twente onder controle gebracht

1 januari 2013

Rijkswaterstaat heeft in 2009 en 2010 de A1 tussen knooppunt Buren en de Duitse grens over 23 kilometer grondig opgeknapt. De impact op het verkeer in de hele regio gedurende de werkzaamheden werd hoog ingeschat. Door te investeren in verkeersmanagement bleef de hinder beperkt.

Met haar expertise op het gebied van verkeersmanagement heeft Goudappel Coffeng Rijkswaterstaat dit gehele traject zowel inhoudelijk als procesmatig begeleid, vanaf de eerste verkenningen (in 2007) via de aanbesteding en gunning tot en met de operationele uitvoering (medio 2010).

Het onderhoud betrof het vervangen van de oude betonplaten door ZOAB. Ook zijn alle kunstwerken onder handen genomen en is de N35 tussen Enschede en de Duitse grens duurzaam veilig vormgegeven. De vrees was dat de verkeershinder niet beperkt bleef tot de A1 en de N35. Ook werd hinder verwacht op aanliggende snelwegen en omliggende provinciale en stedelijke wegen. Daarom is dit werk grondig voorbereid met alle betrokken partijen (RWS, omliggende wegbeheerders, politiediensten). Begin 2008 hebben zij afspraken gemaakt over de randvoorwaarden die Rijkswaterstaat in het contract meegaf aan de aannemer die de onderhoudswerkzaamheden zou uitvoeren, en over effecten op omliggende wegen c.q. de beschikbaarheid van de alternatieve routes. Ook is aandacht besteed aan tijdige afstemming van werkzaamheden en evenementen, opdat weggebruikers niet van de ene in de andere omleiding gestuurd worden. Bij de aanbesteding speelde de beheersing van de verkeershinder een belangrijke rol in de keuze van de aannemer. De aannemer heeft binnen de kaders de plannen voor de werkzaamheden uitgewerkt en opnieuw met alle betrokkenen besproken. De hinder werd tijdens de werkzaamheden continu gemonitord en waar nodig zijn aanvullende maatregelen getroffen. Mede door de grondige voorbereidingen verliep de samenwerking tussen alle partijen in de praktijk, inclusief de aannemer, soepel en zorgvuldig. Daardoor kon de hinder tot een minimum beperkt worden.

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Jaar: 2007-2010