Verkeerskundige innovativiteit in digitaal jasje

17 mei 2020

De provincie Noord-Holland heeft in samenwerking met Goudappel Coffeng en Tauw sinds december 2019 de integrale verkeerskundige verkenning Bosrandweg-Fokkerweg opgestart. De Bosrandweg (N231) kruist de Fokkerweg (N232) ter hoogte van de Bosrandbrug over de Ringvaart en het hoogwaardige bedrijvenpark Schiphol Oost. Beide verkeersaders zijn cruciaal in de doorstroming van verkeer van- en naar Amstelveen, Aalsmeer, Schiphol en Haarlemmermeer.

Uit een eerdere analyse is gebleken dat in de nabije toekomst verkeerskundige knelpunten kunnen optreden op de Bosrandweg en de Fokkerweg. De verkenning heeft tot doel om proactief met regionale partners op zoek te gaan naar bepalende knelpunten en innovatieve oplossingsrichtingen op het gebied van verkeer en vervoer en aangrenzende thema’s. Goudappel Coffeng benut hierbij haar de mobiliteitstool Omnitrans Next.

De verkenning in drie fases
De verkenning bestaat in totaal uit drie fases: de probleemanalyse (1), een op te stellen longlist oplossingsrichtingen (2) en een daaruit voortvloeiend adaptief pakket aan maatregelen (3). Binnen deze fases werkt Goudappel nauw samen met de provincie, Tauw en de regionale partners. Deze partners zijn de Vervoerregio Amsterdam, de gemeenten Haarlemmermeer,  Amstelveen en Aalsmeer en private partij Schiphol Real Estate. In een breder spectrum is voor de probleemanalyse ook contact gelegd met de regionale stakeholders. Zo zijn gesprekken gevoerd met de branchevereniging voor beroepsvaart, de Fietsersbond, Connexxion, parkmanagement van de aangrenzende bedrijventerreinen en diverse bewonersgroepen. Een omgevingsoverleg staat voor later in 2020 in de planning.

Momenteel studeert Goudappel samen met de partners en stakeholders op de belangrijkste knelpunten in het gebied. Dit zijn de te verwachten problemen voor voetgangers, fietsverkeer, openbaar vervoer, vrachtverkeer, autoverkeer, de scheepvaart, geluid- en luchtkwaliteit en duurzaamheid in het projectgebied. Goudappel Coffeng bewandelt hierbij deels de gebruikelijke paden die horen bij een grootschalig verkeerskundig project, maar slaat ook nieuwe innovatieve wegen in.

Innovativiteit met Omnitrans Next
Zo zetten wij de mobiliteitstool Omnitrans Next in voor de advisering. Deze hands-on digitale omgeving gebruiken wij om de geanalyseerde knelpunten voor de verschillende thema’s eenvoudig te kunnen presenteren. Via Omnitrans Next is het bijvoorbeeld mogelijk om direct inzichtelijk te maken op welke locaties de fietsinfrastructuur nog niet aan de geldende eisen (van Metropoolregio Amsterdam) voldoet of op welke locaties de geluidsbelasting op de gevel van een woning te hoog is. Dit helpt in de communicatie naar regionale partners en maakt dergelijke projecten extra transparant. Bijgaande figuur toont de uitkomsten van de analyse voor de verlichting van fietspaden.

 

Transparantie zien wij ook terug in de afstemming met de omgeving. Via een meedenkformulier heeft de provincie Noord-Holland de omgeving in april 2020 actief gevraagd mee te denken aan dit project. Ruim 50 ingevulde en zorgvuldig onderbouwde formulieren was het resultaat. Deze formulieren zijn gedocumenteerd, samengevat en meegenomen in de probleemanalyse en krijgen ook een plek in de vervolgstappen van de verkenning. De probleemanalyse is op moment van schrijven bijna afgerond. De vervolgstap is om samen de kennis over het diverse gebied te bundelen en de lijst van de best haalbare en best mogelijke oplossingsrichtingen op te schrijven. 

Kwantitatief en kwalitatief
Hierna gaan we voor enkele van de oplossingsrichtingen de verwachte effecten bepalen. Deze rekenslag voeren wij uit met een verkeersmodel (het VENOM) van de Vervoerregio Amsterdam. Met het verkeersmodel simuleren wij de verwachte extra verkeersstromen die resulteren uit geplande ontwikkelingen (woningbouw, uitbreiding bedrijventerrein). Meer woningen betekent doorgaans meer inwoners in het gebied en een uitbreiding van het bedrijvenareaal trekt nieuwe arbeidsplaatsen naar het studiegebied. Beide resulteren in meer verkeer. De analyse met het VENOM verkeersmodel helpt om naast een kwalitatieve beoordeling van de maatregelen, ook een kwantitatieve toets mogelijk te maken.

Het geheel van maatregelen leggen wij aan de lat van het in het project opgestelde beoordelingskader. Dit geeft een goed beeld welke maatregelen effectief zijn om te nemen in het projectgebied. Het slotstuk van de verkenning is om slimme combinaties te maken van deze maatregelen. Het verbreden van het fietspad hier en het verbeteren van de doorstroming voor de auto daar. Juist de combinatie van slimme en effectieve maatregelen maakt het projectgebied toekomstbestendig. En dat is het uiteindelijke doel van de verkeerskundige verkenning Bosrandweg-Fokkerweg. 

Opdrachtgever: provincie Noord-Holland
Jaar: 2019-2020