Vier verkeersvisies en één maatregelenlijst voor mobiliteitsbeleid Twenterand  

31 januari 2018

Goudappel Coffeng heeft de gemeente Twenterand de afgelopen jaren geholpen bij het actualiseren van haar mobiliteitsbeleid. In 2015 is het zogenoemde Gemeentelijk Mobiliteitsplan (GMP) vastgesteld door de gemeenteraad, waarbij Goudappel Coffeng de gemeente in dit proces heeft begeleid. Het GMP beschrijft de ambitie om te komen tot een bereikbare, leefbare en veilige gemeente voor de komende tien jaar.

Als vervolg hierop heeft Goudappel Coffeng de gemeente ondersteund bij het opstellen van een verkeersvisie voor iedere kern van de gemeente (Westerhaar, Den Ham, Vroomshoop en Vriezenveen). De verkeersvisies van de laatste kernen, Vroomshoop en Vriezenveen, zijn vanaf de zomer van 2017 binnen drie maanden opgesteld en succesvol afgerond. Floris Frederix en Iris Lansink werkten hieraan namens Goudappel Coffeng. “Om te komen tot de verkeersvisies hebben we een intensief proces doorlopen, waarbij we meerdere keren samen met de inwoners van de kernen hebben nagedacht over verkeer en vervoer in hun gebied. We hebben daarbij gekeken naar de huidige knelpunten en de wensen van de betrokkenen. De inwoners kregen de kans deel te nemen in een klankbordgroep en om online te reageren via de tool ‘e-spraak’ van DAT.Mobility,” zegt Iris Lansink.

Vier verkeersvisies

De genoemde maatregelen in alle vier de verkeersvisies zijn samengevoegd tot één grote maatregelenlijst. Hoe nu verder? Welke maatregel heeft de hoogste prioriteit? Om te komen tot een prioritering is een afwegingskader gemaakt met criteria. Floris Frederix: “Hierbij is gekozen voor de criteria bereikbaarheid, leefbaarheid, en veiligheid. Thema’s die overeenkomen met het GMP. Verder zijn de criteria ‘draagvlak’ en ‘kosten’ toegevoegd aan het afwegingskader.”


 Voorbeeld van het afwegingskader

Voorafgaand waren er veel vragen over het vrij complexe afwegingskader. Wegen alle criteria even zwaar mee? Hoe verhouden de kernen zich tot elkaar, worden de maatregelen wel gelijkmatig verdeeld? Hoe nemen we de gemeenteraad mee bij deze afweging? Gaat er niet heel veel discussie ontstaan bij het vaststellen van de geprioriteerde maatregelenlijst?

Om deze vragen te beantwoorden en alle zorgen weg te nemen is op woensdag 29 november 2017 een informatieve raadsbijeenkomst georganiseerd samen met de betrokken ambtenaren en wethouder. Floris: “Op een interactieve wijze zijn stellingen voorgelegd aan de raad die verwant waren met de thema’s. Met behulp van het online game/leerplatform Kahoot konden de raadsleden direct reageren en kregen wij inzicht in de wensen.”
Stellingen die bijvoorbeeld zijn voorgelegd: 

Wat vindt u belangrijker?

  1. De verkeersveiligheid voor de weggebruiker
  2. De doorstroming op het wegennet

Wat weegt zwaarder bij het nemen van een besluit?

  1. Een groot draagvlak
  2. Een groot positief effect op het verkeer

De gemeente Twenterand faciliteert in het gebruik van:

  1. De fiets
  2. De auto

Vervolgens was er ruimte voor discussie en zijn de stellingen gezamenlijk doorlopen. Een duidelijke voorkeur ging uit naar het verbeteren van de verkeersveiligheid. “Maatregelen die hier een bijdrage aanleveren hebben voor de gemeenteraad de hoogste prioriteit,” hebben Floris en Iris kunnen vaststellen.

Op maandag 11 december is de geprioriteerde maatregelenlijst (met onderscheid ‘korte termijn’ en ‘overig’) opgeleverd aan het College van B&W. “Natuurlijk hebben we ook gekeken hoe - op basis van de voorkeuren van de gemeenteraad - de maatregelen verdeeld kunnen worden over de verschillende kernen, de kosten en de uitvoeringstermijnen. Het is nu aan de gemeenteraad om deze maatregelenlijst vast te stellen.”  

Opdrachtgever: Gemeente Twenterand
Jaar: 2017