De veelzijdigheid van parkeren in woord en beeld

13 februari 2018

Parkeren is een veelzijdig thema binnen het Omgevingsrecht en niet meer weg te denken bij ruimtelijke planvorming. In het themanummer over Parkeren van Omgevingsweb wordt een tweetal onderwerpen belicht waarbij adviseurs van Goudappel Coffeng zijn betrokken: Aukje van de Reijt en Danny van Beusekom. 

Van woningbouwontwikkeling naar parkeereis

We weten het allemaal: de economie trekt aan en er ligt een behoorlijke woningbouwopgave. Alleen al in de Randstad zullen voor 2030 nog 250 duizend woningen gerealiseerd moeten worden. Een groot deel van deze woningen zal binnen de stedelijke omgeving worden gebouwd, binnen verschillende inbreidingsprojecten.

In 2017 heeft de provincie Zuid-Holland een onderzoek laten uitvoeren naar het effect van de parkeernorm op binnenstedelijk bouwen. Uit dit onderzoek blijkt dat de gemeentelijke parkeernorm een belangrijke oorzaak is voor het achterblijven van binnenstedelijke woningbouwproductie. Áls dat al zo is, hoe kunnen we daar dan op inspelen? Aukje van de Reijt schept duidelijk in dit artikel
Auteur: ir. A.E.M. van de Reijt

Parkeren als vast onderdeel van ruimtelijke planvorming

Parkeren vormt een vast onderdeel van ieder ruimtelijk besluit. Dat geldt zeker sinds 29 november 2014. Bestemmingsplannen die worden vastgesteld na die datum moeten op juiste wijze de parkeernormen borgen in de planregels. Uitsluitend opnemen dat ‘voldoende parkeergelegenheid beschikbaar moet zijn’ is onvoldoende, blijkt uit jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
In het bijgaande artikel wordt ingegaan op deze verplichting die volgt uit de Reparatiewet BZK. Daarnaast wordt stilgestaan bij tal van aspecten die komen kijken bij het vaststellen van de parkeerbehoefte van een beoogde ontwikkeling in het kader van vergunningverlening: wel of niet salderen, het juiste maatgevende moment bepalen, parkeernormen vs. parkeerkencijfers, ontheffing van de parkeernormen en storting in het parkeerfonds. 
Auteurs: mr. D.S.P. Roelands-Fransen, mr. L. van der Meulen, ir. A.E.M. van de Reijt en drs. D. van Beusekom

Het gehele magazine is hier te lezen.