Heel Brabant online

6 april 2020

Provincie Noord-Brabant nam vier jaar geleden het voortouw voor een provinciebreed verkeersmodel dat de data van alle Brabantse schaalniveaus integreert. Dat wil zeggen: het Rijks-, provinciale en gemeentelijk infranetwerk, evenals demografische en sociaal- economische gegevens en een dynamisch toedelingsmodel dat het weg-, ov- en fietsgebruik modelleert, nu en in de toekomst. Dit nieuwe model, BBMA2018, is recent opgeleverd. Rogier Koopal, teammanager Verkeersmanagement en Prognoses bij Goudappel Coffeng, licht dit toe in de eerste uitgave van Mobiliteitsplatform. 

Reden voor deze uitvraag was de constatering van de provincie dat er substantieel verschil zat tussen prognoseberekeningen van de regionale verkeersmodellen onderling en andere modellen, waaronder het verkeersmodel voor de snelwegen, NRM. “Die verschillen liepen wel op tot wel 50 procent” zegt Koopal. Dat had zowel te maken met verschillen in invoer, als in techniek. Deze verschillen zetten de provincie aan tot de ontwikkeling van een geïntegreerd provinciebreed verkeersmodel voor alle schaalniveaus op basis van gelijke uitgangspunten en methodieken.

In 2016 werd de opdracht voor de ontwikkeling van de BrabantBrede modelaanpak 2018 gegund aan Goudappel Coffeng, dat hiervoor de OmniTRANS next analytics inzette om het proces te stroomlijnen. Deze toepassing biedt de mogelijkheid om feedback te geven op visualisaties van netwerken, tellingen, sociaal-economische gegevens en resultaten op een toegankelijke manier voor iedereen met smartphone, tablet, laptop of pc.

"Iets later dan afgesproken”, erkent Koopal. Maar met reden. “Door diverse innovaties die in het model zijn ingevoerd, waaronder een quasi-dynamische toedeeltechniek, die rekening houdt met harde capaciteiten van weginfrastructuur. Tevens is het openbaar vervoer volledig multimodaal en houdt het systeem rekening met de capaciteit van de bussen en treinen. Hierdoor berekent het model de keuzes die mensen nemen bij veel vertragingen op de weg of als bussen te vol raken.

Daarnaast is het proces complex, met zo’n 90 stakeholders, waaronder 62 gemeenten. Deze stakeholders moesten het eens worden over uitgangspunten en resultaten. Door de inzet van OmniTRANS next hebben stakeholders zeer goede controles kunnen uitvoeren en kregen we meer dan duizend reacties te verwerken.

Dit leverde aan de voorkant weliswaar vertraging op, maar geeft nu beter zicht op de kwaliteit van het netwerk en van resultaten, wat ten goede komt in de studies met het verkeersmodel. “Belangrijk is dat iedereen, van verkeerskundige tot bestuurder, op deze manier heeft kunnen besluiten in de BBMA”, besluit Koopal.