Asset Management

Plannen, realiseren, beheren en benutten in één cyclus

De mobiliteitsvraag blijft toenemen. Aanleg van nieuwe infrastructuur is niet de oplossing: de kosten zijn (zeer) hoog en de beschikbare ruimte is beperkt. De oplossing ligt veel meer in het efficiënt (benutten) en instandhouden van de bestaande infrastructuur. Daarvoor is heel wat nodig:

- een grote vervangingsopgave tot 2040;
- het verschuiven van verantwoordelijkheden en taken naar de marktpartijen;
- een stijgende behoefte aan innovatieve financieringsconstructies;
- de integratie van stakeholdersbelangen;
- het ‘ontschotten’ van verzuilde budgetten en 
- een oriëntatie op de life-cycle.

Dit betekent dat er een andere manier van denken vereist is. Hoe we omgaan met onze assets (infrastructuur) dient op een nieuwe wijze plaats te vinden. Een brede maatschappelijke afweging zou zowel voor nieuwe infrastructuur als voor instandhoudingsvraagstukken van toepassing moeten zijn. Dit betekent een meer integrale benadering op basis van prijs, prestatie en risico’s, waarbij de diverse functies flexibel moeten worden ingevuld - uiteraard gebaseerd op de snel wijzigende eisen van de gebruikers.

Technologie en beschikbaarheid van data over gebruik, status en prestatie van onze infrastructuur helpen mee om onze beschikbare ruimte en middelen beter te benutten. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de overgang naar ‘responsive’ infrastructuur. De vroegere afzonderlijke werkgebieden zoals planvorming, realisatie, instandhouding en benutting roepen om een integrale aanpak. Op deze manier kan de beoogde infrastructuur- en gebiedsontwikkeling in pragmatische projecten en doordachte financieringsconcepten worden gegoten, altijd gericht op een optimaal maatschappelijk resultaat.

Goudappel Coffeng wil en kan bijdragen aan een transitie naar deze nieuwe vorm van assetmanagement door gelijktijdig in te zetten op de aanpassing van visie, organisatie, projectvorming en financiering van infrastructuur- en gebiedsontwikkeling. Hierbij leiden afwegingen op prijs, prestatie en risico tot maatschappelijke optimalisatie voor bereikbaarheid, beschikbaarheid en leefbaarheid. De kern van onze aanpak wordt gevormd door het daadwerkelijk samenbrengen van mobiliteitsvraagstukken en assetmanagement – en vooral: door gezamenlijk op te trekken.

Van oudsher lag de focus binnen mobiliteit op benutten en plannen van nieuw beleid; assetmanagement richt zich op realiseren en instandhouding en is nu toegevoegd als werkveld aan de competenties van Goudappel Coffeng.


Goudappel Coffeng biedt de volgende diensten: 

Op strategisch niveau:

 • Veranderingsmanagement binnen mobiliteits- én assetmanagement.
  Implementatie van assetmanagement bij publieke organisaties.
 • Het formuleren van netwerkprestaties gerelateerd aan de risico-allocatie en de onderhouds- en vervangingsbudgetten.
 • De integrale projectaanpak op basis van prijs, prestatie en risico’s: sturen op integratie technische en functionele eisen ten aanzien van omgevingsontwikkelingen.
 • Consultancy met betrekking tot responsive/adaptieve infrastructuur.

Op tactisch niveau:

 • Het invoeren van NEN ISO 55000 Assetmanagement als werkwijze bij publieke organisaties.
 • Het functioneel gebruik van verkeersinfrastructuur in verkeermodellen en het meetbaar maken bij uiteenlopende scenario’s van onderhoudsprogramma’s.
 • Opdrachtgevers ‘bewegen’ van technisch naar functioneel beheer.
 • Advies over life-cycle benadering.
 • Visie op en instandhouding van verkeersmanagementsystemen

Op operationeel niveau: 

 • Het genereren van data over gebruik, status en prestatie van de beschikbare assets.
 • Het opzetten van informatiesystemen/databases t.b.v. geplande onderhoudswerkzaamheden over alle vervoersmodaliteiten heen.
 • Het classificeren van wegenstructuur t.b.v. afstemming risico-gestuurd onderhoud.
 • Het invullen van nieuwe rollen binnen innovatieve contracten (bijvoorbeeld ‘lenders technical advisor’).