Gedrag

Alleen het juiste gedrag maakt infrastructuur rendabel. Met gedragsinterventies en aandacht voor de belevingswereld van de weggebruiker bereikt Goudappel dat infrastructuur werkt. We bereiken meer met minder, want gedragsinterventies zijn goedkoper, flexibeler en leveren sneller resultaten dan infrastructurele investeringen. Onze combinatie van verkeerskundige kennis met gedragskennis, levert ongekende interventiekracht voor uw mobiliteitsvraagstukken. Wij krijgen de mobilist in beweging, want we weten wat hem beweegt.

In het verkeer gedragen mensen zich toch net iets anders dan in andere situaties. Met onderzoek maken wij de drijfveren achter mobiliteitsgedrag expliciet. We kennen de hoofdlijnen én de nuances. We verplaatsen ons in de belevingswereld van de weggebruiker, met de nieuwste wetenschappelijke inzichten en praktische ervaring. We zoeken uit wat oorzaak is en gevolg en vertalen dat naar onze adviespraktijk. Wat werkt wel? Wat niet? En waarom? Dat doen we van macro- tot microniveau. Van de veranderende behoefte aan infrastructuur door trends als het nieuwe werken, verstedelijking en vergrijzing, tot aan het voorkomen van te hard rijden of het verkeerd rijden op een rotonde.

Niet rationeel, wel voorspelbaar
Verkeersdeelnemers zijn bovenal gewoon mensen. Hoewel niet altijd rationeel houdt menselijk gedrag zich wel degelijk aan wetmatigheden. Die kennis gebruiken wij bij het vormgeven van mobiliteitsoplossingen. We toetsen ontwerpen: gaat de gebruiker zich wel gedragen zoals aan de infrastructurele tekentafel bedacht? En we zorgen dat bestaande infrastructuur beter gebruikt wordt, door in te grijpen op het gedrag van de individuele weggebruiker. Gedrag is een knop waaraan je kunt draaien richting een door u gewenste uitkomst. Een verbeterde verkeersveiligheid bijvoorbeeld, of duurzamer reisgedrag, of een betere bereikbaarheid.

Informatie voor de weggebruiker
Informatie is een belangrijk stuurinstrument, maar de weggebruiker kan maar een beperkte hoeveelheid aan. Deelname aan het verkeer is een inspannende bezigheid en er komt (te) veel informatie op de verkeersdeelnemer af. Dat moet allemaal geabsorbeerd worden en vertaald naar beslissingen en acties. Schakelen, op andere verkeersdeelnemers letten, de weg vinden, verkeerborden lezen, het navigatiesysteem gebruiken, et cetera. Dat lukt dus maar ten dele en veelal op basis van vaste routines. Wij weten welke reisinformatie in welke vorm wanneer effectief kan zijn. Zo is routekeuze iets wat primair voor vertrek gebeurt. Dat is van belang voor de keuze voor bebording en teksten op bijvoorbeeld dynamische informatiepanelen.

Het nieuwe plannen
Reistijdwinst is niet meer het enige leitmotiv voor ons verplaatsingspatroon. Hoe we een reis beleven blijkt een cruciale factor. We gaan immers massaal nieuw werken, autobezit is uit, fietsen is hip, de scheiding werk en privé vervaagt. Werken wordt steeds vaker zakelijk ontmoeten en flexwerken, al dan niet onderweg. Reistijd wordt werktijd of tijd voor social media. Dit 'nieuwe gedrag'  en daarmee een nieuwe kijk en waardering op verplaatsen, is cruciaal in het ruimtelijk plannen van steden, dorpen en verbindingen. Wie plant voor het gedrag van nu krijgt straks oplossingen die bij oplevering niet meer voldoen. Goudappel Coffeng is de sociaal-wetenschappelijke kennisbron voor realistische toekomstprognoses, die de wereld van morgen een stap dichterbij brengen.

Beter benutten van infrastructuur
De combinatie van harde en zachte ‘engineering’ levert in onze ogen de beste oplossingen. Aandacht voor de ‘mens’ levert betere ontwerpen en rekt de bruikbaarheid van bestaande infrastructuur op. Vooral dat laatste is goed nieuws, want infrastructurele maatregelen kosten in de regel veel geld en vooral doorlooptijd. Met gedragsinterventies waarbij de weggebruiker cantraal staat boekt u met beperkte budgetten nú al resultaat. Denk daarbij aan interventies als spitsmijden of de introductie van slimme visuele reminders op de weg die gewenst gedrag aanmoedigen. Uw infrastructuur wordt beter benut en gaat langer mee.

Onze dienstverlening verrichten wij onder de merknamen Goudappel Coffeng en Tiem.

Gerelateerde werkvelden:

Parkeren | Ontwerp | Strategie & Beleid | Verkeersmanagement | Duurzame Mobiliteit | Verkeer & Mobiliteitsplannen

Betrokken adviseurs