Gedragsonderzoek en -advisering

Wij - vijf gedragsdeskundigen en verkeerspsychologen - adviseren over gedragsverandering binnen het gehele mobiliteitsveld. ‘Gedrag’ richt zich namelijk op alle aspecten van een reis: duurzaam reizen (bestemmings- en modaliteitskeuzes), veilig ontworpen wegen, veilig gedrag van de reiziger (afleiding en rijden onder invloed) en oriëntatie/wayfinding binnen een omgeving. Daarom onderzoeken wij altijd vanuit het perspectief van de reiziger en houden daarbij rekening met de mogelijkheden en beperkingen van de mens.  

We zijn experts in het: 

  • evalueren van de effecten van maatregelen gericht op gedragsverandering
  • uitvoeren van beleidsonderzoek naar gedragsmaatregelen (MaaSAdas, verkeersveiligheid)
  • ontwikkelen van effectieve verkeersveiligheidsmaatregelen en -programma’s
  • uitvoeren van verkeersveiligheidsschouws vanuit Human Factors en het beoordelen van verkeersveiligheid in het ontwerpstadium
  • vanuit databronnen In beeld brengen van trends en ontwikkeling in gedrag
  • onderzoeken van voorkeuren bij nieuwe producten of technieken

Integrale gedragsbenadering  
Onze integrale samenwerking met de andere verkeerskundige disciplines zorgt voor betere analyses en effectievere maatregelen. Wij stellen de mens centraal. Vanuit onderzoek en vanuit de wetenschappelijke gedragsmodellen voorspellen wij en verklaren wij het gedrag van de reiziger en integreren we deze kennis in een breed gedragen oplossing of advies.  

Onze gedragsdeskundigen beheersen de cognitieve psychologie (human factors) en de sociale psychologie. 

Human factors gaat over de wijze waarop de weggebruiker interacteert met medeweggebruikers, en met systemen zoals voertuig en infrastructuur. Het heeft een sterke link met de cognitieve psychologie en richt zich op informatieverwerking en taakbelasting bij het verklaren of voorspellen van gedrag. Zeker in de mobiliteitswereld van nu, waarin snelheden en complexiteit toenemen, en nieuwe ontwikkelingen en innovatie belangrijke thema’s zijn, is de benadering vanuit human factors een onmisbare deskundigheid. 

Sociale beïnvloeding gaat over de invloed van anderen op het denken, voelen en gedrag van de individuele reiziger. Gedraging als rijden onder invloed en snelheidsovertredingen, maar ook mobiliteitskeuze en duurzaam gedrag, hangen sterk samen met de bereidwilligheid van mensen om gewenst gedrag te vertonen. In de mobiliteitswereld is dit wat vaak wordt bedoeld als wordt gesproken over gedragsbeïnvloeding. Vanuit de sociale psychologie adviseren wij op welke manier de reiziger tot ander gedrag te verleiden is door onder ander onbewuste beïnvloeding, educatie, campagnes en belonen/straffen.  

Data als onderbouwing en verklaring van gedrag 
Voor het nemen van beslissingen zijn betrouwbare data zeer belangrijk. We stemmen de dataverzameling af op uw vraag. 
We verzamelen zelf data met enquêtes, focusgroepen, 
expert-meetings, keuze-experimenten, belevingsonderzoek, interviews en onderzoek op locatie en schouws. We schatten (keuze)modellen om gedrag(sveranderingen) beter te kunnen begrijpen en verklaren. De uitkomsten leiden of direct tot een advies of we gebruiken de uitkomsten om in onze tools gedragsveranderingen inzichtelijk te maken. Bijvoorbeeld onze microsimulator Octavius en het Koopstromenmodel, waarmee we veranderingen in de vervoersvraag of winkelgedrag in beeld brengen. 

Daarnaast werken we met databronnen zoals het NVP, OVIN/ODIN en MPN, NDW, HERE-data, Flitsmeister en ViaStat. We analyseren met deze data actueel gedrag en trends en ontwikkelingen in het reisgedrag van uw doelgroep. We zoeken zelf de doelgroep op en werken met verschillende partijen samen om zo dicht mogelijk bij uw doelgroep te komen, zoals Knox (gecertificeerd in Facebook-data) en representatieve online acces panels.  

Team Beleids- en Gedragsonderzoek
Gedrag is één van de drie pijlers van het team Beleids- en Gedragsonderzoek. Dit team helpt de juiste beslissingen te nemen door objectieve onderzoeksresultaten helder, toegankelijk en snel op tafel te leggen. Met een team dat bestaat uit gespecialiseerde onderzoekers en praktische toepassers, helpen wij met begrijpen, verklaren en beslissen.  

Onze ISO20252-certificering voor marktonderzoek onderstreept de focus op kwaliteit en betrouwbaarheid in onze werkwijze. We beschikken bovendien over een schat aan referentiekennis, waarmee we onderzoeksresultaten van extra context kunnen voorzien door ze in perspectief te plaatsen.  

Contact 
Heeft u vragen over ons werkveld Gedrag neemt u dan contact op met Matthijs Dicke-Ogenia (via mdicke-ogenia@goudappel.nl of 06-29 04 14 77) of Leonie Zengerink (via lzengerink@goudappel.nl of 06 11 58 33 82). 

De andere twee pijlers van team Beleids- en Gedragsonderzoek zijn Beleving en Monitoring & Evaluatie.

Gerelateerde werkvelden:

Parkeren | Ontwerp | Strategie & Beleid | Verkeersmanagement | Duurzame Mobiliteit | Verkeer & Mobiliteitsplannen

Betrokken adviseurs