Milieu

Negatieve milieu-aspecten maximaal beperken. Ook dat is mobiliteit. Ons kunnen verplaatsen brengt immers veel goeds, maar kan ook de schone lucht, omgevingsaangezicht, klimaat  of de rust belasten. Goudappel zoekt de verantwoorde middenweg, waar ambities, belangen en wettelijke kaders samenkomen. Zo zorgen we voor oplossingen, voor rechtszekerheid en voor voortgang in ruimtelijke projecten.

We zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van verkeer en de bijbehorende milieuaspecten. Dat doen we kwantitatief en objectief. Met ons krijgt u gedegen prognoses en valideerbare onderbouwing van uw plannen. Of het gaat om akoestisch onderzoek of emissie-berekeningen: we kennen de achtergronden van de methodiek en snappen de verbanden tussen oorzaken en gevolgen. Zo waren we nauw betrokken bij de methodiek van het Nationaal Samenwerkprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstofdepositie (PAS). Dat leidt tot juiste berekeningen en juiste interpretaties. We laten u en uw stakeholders zien hoe, waar en waarom geluid, fijnstof, NOx of CO2 verandert. En vooral ook wat daar aan te doen valt.

Juridische aspecten van verkeer
De hedendaagse burger trekt zijn mond open en schuwt de rechtsgang niet. Milieu gaat gepaard met complexe wettelijke kaders. Het belang van zorgvuldige plan- en besluitvorming neemt alleen maar toe. Onze adviseurs doorgronden de inhoud en kennen de juridische mores. In tracé- en MER-studies kennen we beide kanten van de tafel. Dan weer hebben we zitting in commissies voor de m.e.r. In andere situaties bereiden we juist de toetsing door deze commissies voor. We toetsen verkeersplannen vroegtijdig op draagvlak en milieu-effecten. Dat voorkomt kostbare en tijdrovende verrassingen. En mocht het toch nog tot een procedure komen, dan blijken onze adviezen Raad-van-State-proof.

De juiste softwarehulpmiddelen voor analyse en presentatie
We hebben computergereedschappen om in detail milieuaspecten te kunnen bepalen en analyseren. Een grafische presentatie in bijvoorbeeld een geluidskaart zorgt voor overdraagbaar inzicht. De nieuwste generatie verkeersmodellen maakt het mogelijk om verwachtte verkeerstromen realistisch in beeld te brengen, wat de herkenning en erkenning tijdens inspraak vergroot. Onze gereedschappen, zoals OtEmissions, maken het mogelijk om al tijdens de eerste verkeerskundige verkenning milieu-gerelateerde aandachtspunten te signaleren. De afdeling Verkeer en de afdeling Milieu werken zo mét elkaar in plaats van ná elkaar.

Duurzame mobiliteit
Een duurzaam mobiliteitsysteem is volgens ons zowel efficiënt als veilig, schoon, zuinig en stil. Wij werken aan verduurzaming volgens de vier V’s: Voorkomen van verplaatsingen, Verkorten van de resterende verplaatsingen, Vervangende alternatieven voor de auto aanbieden en Verschonen van voertuigen. Juist een evenwichtig beleid op elk van deze vier V’s tegelijk, leidt kosteneffectief  tot resultaten. Van nulmeting tot evaluatie: wij staan voor vergroening van uw mobiliteitssysteem.

Gerelateerde werkvelden:

Strategie & Beleid | Duurzame Mobiliteit | Procesmanagement

 

 

 

Betrokken adviseurs