Verkeersveiligheid

0 verkeersslachtoffers in 2030, graag!! Haalbaar? Onze professionals doen er in ieder geval alles aan om elk ongeval te voorkomen. Dat daarmee ook ons leven en onze leefomgeving verbetert is een fijne bijkomstigheid.
Wij beschikken over specifiek opgeleide ontwerpers, verkeersveiligheidsauditoren, verkeerspsychologen en adviseurs met een jarenlange ervaring op een specifiek gebied, zoals spoorveiligheid. Zij werken aan de volgende thema’s:

  • Verbeteren van bestaande situaties
  • Optimaliseren van voorgenomen situaties
  • Beïnvloeden van ongewenst gedrag en het aanbieden van educatie
  • Monitoren en evalueren van maatregelen
  • Opstellen van beleid en maatregelpakketten
  • Advies over positieve bijdrage (technologische) ontwikkelingen
  • Gericht analyseren en effectief presenteren van data en gegevens

Verbeteren van bestaande situaties
Wij schouwen bestaande verkeersituaties, inrichtingen of omgevingen. Schoolomgevingen, woonwijken, routes, kruisingen, rotondes, oversteeklocaties etc. We beoordelen of richtlijnen juist zijn toegepast, of weggebruikers zich kunnen vergissen en we beoordelen het gedrag van de weggebruiker. Onze adviseurs zijn opgeleid als verkeersveiligheids- en/of gedragsspecialist. Onze  verkeerspsychologen en conflictobservators passen diverse onderzoekstechnieken toe: onder andere schouws, (grootschalig) camera-onderzoek, interviews en ongevallenanalyses.

Optimaliseren van voorgenomen situaties
Wij beoordelen verkeersveiligheid van ontwerpen voordat deze uitgevoerd worden. Bijvoorbeeld bij schoolomgevingen, rotondes, kruispunten, de plaatsing van windmolens of digitale reclame op specifieke locaties, het laten rijden van meer treinen of trams op bepaalde trajecten. Onze ervaren specialisten hebben specifieke trainingen doorlopen (bijvoorbeeld onze verkeersveiligheidsauditoren).

Beïnvloeden van ongewenst gedrag en het aanbieden van educatie
Onze verkeerspsychologen ontwikkelen maatregelen om verkeersveiligheid te verbeteren. Zij sluiten aan bij de mogelijkheden en beperkingen van een bepaalde doelgroep. Zij passen de meest recente kennis over gedragsverandering toe en zetten deze om naar een advies of een maatregel. Bijvoorbeeld maatregelen voor ouderen op de e-bike, beïnvloeden van gedrag van jonge automobilisten vanuit hun sociale omgeving, veiligheid rondom schoolomgevingen, de effecten van aandachtstraining op verkeersveiligheid.

Monitoren en evalueren van maatregelen
We monitoren effecten van maatregelen tijdens de uitvoering van een maatregel en voeren na afloop effectmetingen uit. Deze informatie verzamelen we om te leren op welke manier een maatregel zorgt voor gedragsverandering. Die kennis gebruiken we om de volgende stap te zetten. Structureel informatie verzamelen om tijdig bij te sturen en te leren is essentieel voor een volwaardig advies over verkeersveiligheid. Wij voeren bijvoorbeeld al jaren effectmetingen uit voor het programma “rijden zonder invloed”.

Opstellen van beleid en maatregelpakketten
Door onze kennis en ervaring hebben wij invloed op beleid. Wij adviseren overheden over verkeersveiligheid in het algemeen en over specifieke situaties, bijvoorbeeld bij de introductie van de speed pedelec. We schrijven verkeersveiligheidsplannen, uitvoeringsplannen, vertalen doelstellingen naar een concreet plan van aanpak, voeren kosten-batenanalyses uit, zetten safety performance indicators in, adviseren over nieuwe mogelijkheden en verbinden de verschillende overheden zodat zij profiteren van elkaar kennis en ervaring.

Advies over positieve bijdrage (technologische) ontwikkelingen
Wij volgen de technologische ontwikkelingen in ons vakgebied op de voet. We ontwikkelen innovatieve infrastructuur en producten en diensten die de verkeersveiligheid verbeteren. We toetsen of deze producten en diensten geen nadelige effecten hebben op verkeersveiligheid. Met onze Human factors benadering toetsen we op eventuele nadelige effecten van in-car diensten op de concentratie van de bestuurder. Wij toetsen smart mobility toepassingen op de bijdrage aan verkeersveiligheid, werken aan de doorontwikkeling van safety performance indicators, werken aan de veiligheid van autonome voertuigen en hulpsystemen (ADAS) en connected systemen.

Gericht analyseren en effectief presenteren van data en gegevens
Dataverzameling is een belangrijk uitgangspunt voor verkeersveiligheid. Wij werken aan verkeersveiligheidscijfers op landelijk en gemeentelijk niveau (ongevallen), risico-analyses, opstellen verkeersveiligheidsmonitor, verkeersveiligheidsknelpunten, analyse van trends en ontwikkelingen op gemeentelijk en/of provinciaal niveau, ontwikkelen van benchmarks en dashboards met cijfers.  Wij maken op basis van intensiteiten, gereden snelheden en ongevallen een overzicht van de risicolocaties.