Parkeren

Verplaatsen is alleen zinvol als je ook stil kunt staan. Met parkeren stuurt u op bereikbaarheid, kwaliteit van openbare ruimte, en dus ook op leefbaarheid en economische vitaliteit. Parkeren vergt specialistische kennis én vooral de kunst van het inbedden. Positioneer het onderwerp duidelijk in het grotere geheel van strategie en beleid, verkeer, projectontwikkeling, ontwerp, aanbesteding en exploitatie. Goudappel biedt u beide. Parkeren wordt van kostenpost en maatschappelijke klaagfactor een effectief sturingsinstrument. Uw ruimte gaat leven.

Parkeren is in onze visie voorwaardenscheppend voor de stad die u wilt zijn. Voor het complex dat u wilt opleveren.We gaan voor ruimtelijke kwaliteit die ook bereikbaar en betaalbaar is. Met parkeerfuncties stuurt u op de aantrekkelijkheid van vervoerswijzen. Auto’s of liever fiets-OV-combinaties? U stuurt op aantrekkelijkheid van het winkelgebied. Voel ik me als automobilist welkom? En als recreërend consument? Parkeren betekent omgaan met spanningsvelden en maatschappelijke trends. Nederland vergrijst, gaat e-rijden. Gebieden krimpen en binnenstadbewoners doen steeds vaker hun auto van de hand. Dit zijn mobiliteitsvraagstukken én parkeervraagstukken. Meer parkeren voor minder-mobielen, laadpalen, andere exploitatiescenario’s, weer-het-blik-uit-mijn-straat-comités et cetera. We denken dan ook integraal mee met overheden, projectontwikkelaars en stedenbouwers.

Visies die inspireren, plannen die werken
Parkeren faciliteert ambitie, maar parkeerders claimen ook schaarse openbare ruimte. Parkeervoorzieningen kosten geld, goed parkeeradvies levert geld op. Meervoudig gebruik bespaart aanzienlijk op investering en exploitatie. De juiste infrastructuur met de juiste spelregels optimaliseert benutting. U brengt vraag en aanbod in belans. Dat geldt op gebiedsniveau en op het niveau van een individuele parkeergarage. Hoeveel plaatsen? Hoe vormgegeven? Hoe gereguleerd? Hoe krijg je de exploitatie kloppend? Hoe ruimtelijke ingepast? Parkeerbaarheid begint in onze ogen al ruim voor de inrit van de parkeergarage. Van strategische ambitie tot financiële haalbaarheid, van beleid tot exploitatie: we onderzoeken, ontwerpen, onderbouwen, implementeren en verbinden. Dat zorgt voor draagvlak, versnelt besluitvorming en bespaart kosten.

Meten is weten 
Met objectieve feitelijkheden brengen wij zekerheid in planprocessen. We doen parkeeronderzoek en kunnen enquêtes uitvoeren. Onze (dynamische) parkeerbalansen doen  betrouwbare uitspraken over toekomstig vraag en aanbod. En over de effecten in financiële zin. Onze kennis en objectieve data vinden hun weg naar marktstandaarden, zoals CROW-Parkeerkencijfers, CROW-Verkeersgeneratie, NEN-2443, en FietsParkeur. Met objectieve feitelijkheden en duidelijke duiding staat u daarnaast sterker in juridische procedures over bijvoorbeeld bestemmingsplannen of bouwvergunningen.

Ontzorgen van het hele proces
De parkeermarkt is een markt van versnipperde specialismen. Goudappel Coffeng heeft de kennis, ervaring en onafhankelijkheid in huis om deze deeloplossingen onderling te verbinden ten dienste van uw situatie. Samen met onze partner International Tender Services zijn wij bijvoorbeeld marktleider in het aanbesteden van parkeren en OV.. Diepgang en breedte is onze kracht. Van het opstellen van een parkeernota tot en met de realisatie van een mobiliteitsknooppunt. Van advies over de digitalisering van uw parkeerproduct tot het (Europees) aanbesteden van apparatuur, voorzieningen, dienstverlening en exploitatie. U houdt de regie, wij ontzorgen.

Gerelateerde werkvelden:

Strategie & beleid | Gebiedsontwikkeling | Openbaar vervoer | Ontwerp | Onderzoek | Procesmanagement

 

 

Betrokken adviseurs