Initiatief Goudappel leidt tot investering van 85 miljoen euro in DMI-ecosysteem

Pers

De ministerraad besloot vrijdag 24 februari op advies van het Nationaal Groeifonds om 85 miljoen euro te investeren in het DMI-ecosysteem voor mobiliteitsvernieuwing en slimme, duurzame verstedelijking. Het bedrijfsleven, waaronder Goudappel en Dat.mobility, draagt aanvullend 42 miljoen euro bij. Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld, om zo het stedelijk functioneren te verbeteren en te verduurzamen, en het toekomstig verdienvermogen van Nederland te versterken.

Transities vereisen innovatie en samenwerking 

In het Coalitieakkoord zijn scherpe doelen vastgelegd voor 2030 op het gebied van klimaat, woningbouw en stikstof. In de komende 7 jaar moet de CO₂-uitstoot met minimaal 55% zijn verminderd, de stikstofuitstoot moet zijn gehalveerd en er moeten 900.000 extra woningen bijkomen. Dit vraagt om innovaties, publiek-private samenwerking, coördinatie binnen de overheid en verantwoorde inzet van informatietechnologie. Door dit slim te doen dienen we de brede welvaart én versterken we het verdienvermogen van Nederland.

Nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld

Het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem voorziet de domeinen mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw van nieuwe instrumenten vanuit de digitale wereld. Het ecosysteem investeert in intelligente toepassingen, versnelde kennisopbouw en vertrouwde data-ontsluiting tussen de deelnemende partijen, op maatschappelijk verantwoorde wijze. De mogelijkheden om hieraan bij te dragen, wat al de focus was van de interne innovatie binnen Goudappel (10% van de jaaromzet), vormden de aanleiding om eind 2020 het Ministerie en andere private partijen te benaderen met het idee van een digitaal ecosysteem. De steun vanuit het groeifonds helpt enorm om het ecosysteem op te zetten en te gaan vullen met bruikbare informatie, tools en diensten.

Kansen om leefbaarheid te verbeteren

Er valt veel te winnen door beleid, investeringen in het fysieke domein en de inzet informatietechnologie in samenhang in te zetten. Steden kunnen soepeler en duurzamer functioneren, inwoners genieten een goede bereikbaarheid en kunnen zich makkelijk verplaatsen met schone vervoersmiddelen.

Dat kan bijvoorbeeld door deelmobiliteit slim te organiseren in hoogstedelijk gebied, waardoor ruimte bespaard wordt en de woon- of werkomgeving aan kwaliteit wint. Dat vereist inzicht in actuele beschikbaarheid van verschillende soorten vervoermiddelen, in de tarieven en in de aansluitingen. Het vraagt ook om samenwerking, databeschikbaarheid en data-uitwisseling tussen vele partijen om het aanbod te organiseren, op maat te snijden en via integrale mobiliteitsapps aan te bieden. Het ecosysteem maakt dit mogelijk.

Een andere mogelijke toepassing van het ecosysteem is het versterken van de zelfsturing en zelforganisatie door bewoners en bedrijven. De platformtechnologie biedt kansen tot coöperatievorming, of tot bijvoorbeeld de omschakeling van een leasevloot naar een mobiliteitsbudget. In de woningbouw creëert het systeem kansen voor een netwerk van bouwhubs, ter vermindering van het aantal transportbewegingen en uitstoot, en voor verbeterde verkeersveiligheid.

Verantwoord innoveren en sneller opschalen

Het DMI-ecosysteem is een samenwerking van het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de Ministeries van I&W en BZK onder een gezamenlijk uniform Afsprakenstelsel. Dat stelsel richt zich niet alleen op digitale samenwerking maar nadrukkelijk ook op een betere bescherming van burgers en bedrijven tegen inbreuken op de privacy en tegen niet-transparante algoritmen.

Bedrijven kunnen dankzij het ecosysteem nieuwe, slimme businessmodellen ontwikkelen, sneller opschalen en daarmee markt maken. Het ecosysteem maakt verantwoorde datatoegankelijkheid en samenwerking mogelijk en makkelijk, leidend tot nieuwe informatiesets, beleidsinstrumenten en sturingsmechanismen. Goudappel en Dat.mobility staan middenin deze ontwikkeling en helpen overheden, bedrijven en bewonersorganisaties graag verder met de planning en inrichting van nieuwe mobiliteitsoplossingen en verstedelijkingsvormen. 

Focus op digitale regie openbare ruimte en modelleren deelmobiliteit

In het licht van de genoemde maatschappelijke uitdagingen en als onderdeel van DMI, zal een consortium in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat werken aan de digitale regie op de openbare ruimte. Daarbij gaat het om het inrichten van processen en systemen om op een digitale manier dynamisch regie te kunnen voeren op het gebruik van de schaarse openbare ruimte, waaronder alle infrastructuur, in de stad. Het consortium dat dit innovatieve project gaat uitvoeren bestaat, naast Goudappel en Dat.mobility, uit de gemeente Amsterdam, de gemeente Almere, de gemeente Groningen, Technolution en Vianova, waarbij ook TNO als partner is aangehaakt.

Daarnaast investeren wij ook in een systeemdynamisch model voor (deel)mobiliteit, waarmee het gebruik van deelmobiliteit in de toekomst, alle economisch-maatschappelijke factoren meegewogen, verkend kan worden. Als bijzondere uitwerking daarvan zullen we een instrument ontwikkelen waarmee op wijkniveau de potentie voor verschillende vormen van deelmobiliteit bepaald kan worden.

Meer weten?

We vertellen u graag meer over het DMI ecosysteem.

Neem contact op met Joost