Het DMI-ecosysteem: samenwerken aan nieuwe digitale instrumenten

In het Dutch Metropolitan Innovations (DMI)-ecosysteem werken bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid samen aan schaalbare oplossingen voor de uitdagingen rond klimaat, leefbaarheid en bereikbaarheid. Goudappel is onderdeel van het DMI-ecosysteem.

Het DMI-ecosysteem in het kort

  • In het DMI-ecosysteem werken het bedrijfsleven, kennisinstituten, G40- en G4-gemeenten, provincies en de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties samen  
  • Het doel is nieuwe digitale instrumenten voor slimme duurzame verstedelijking en mobiliteit te ontwikkelen
  • Het DMI-ecosysteem bestaat uit meerdere projecten. Goudappel speelt in twee projecten een grote rol
  • Deze samenwerking wordt mede mogelijk gemaakt door het Nationaal Groeifonds

Samenwerken aan een toekomstbestendig Nederland

Het DMI-ecosysteem werkt als een platform waarop alles met elkaar verbonden wordt: zowel data en informatie als kennis, producten, diensten en beleid in het fysieke domein. Zo komen techniek, beleid, mensen en investeringen bij elkaar. Zodat bedrijven slimme oplossingen kunnen ontwikkelen en deze versneld en grootschalig kunnen uitrollen. Zodat gemeenten een beter inzicht krijgen in het functioneren van hun stad en op basis daarvan duurzame keuzes kunnen maken, voor en samen met bewoners en bedrijven. 

De rol van Goudappel binnen het DMI-ecosysteem

Goudappel neemt met twee projecten deel aan het DMI-ecosysteem: als onderdeel van het Digitale Regie op de Openbare Ruimte (DRO)-consortium en met de DMI use case ‘Deelmobiliteit’, een project waarin we werken aan een datagedreven prognosemodel dat anticipeert op onzekerheden binnen de ontwikkeling van deelmobiliteit.

Project I: DMI use case ‘Deelmobiliteit’

In de markt voor deelmobiliteit is veel onbekend en onzeker. Hoe groot is de vraag naar deelmobiliteit? Welke typen deelvoertuigen moeten we aanbieden en in welke omvang? Wat zijn strategische locaties voor hubs? Wat kan ik beleidsmatig doen om het gebruik van deelmobiliteit te stimuleren? Om gemeenten houvast te bieden om beslissingen te kunnen nemen werkt Goudappel aan een datagedreven prognosemodel dat vraag, aanbod en marktregulering van deelmobiliteit bij elkaar brengt. Het systeem doet op persoonsniveau voorspellingen over de vraag naar deelmobiliteit, en kijkt daarnaast naar het aanbod, de marktcondities en het prijspeil.

Zo ontstaat inzicht in de ontwikkeling van de markt in de tijd. Door de snelheid van het model kunnen veel scenario’s in korte tijd doorgerekend worden en kan onderzocht worden welke scenario’s de ontwikkeling van deelmobiliteit stimuleren en welke factoren bepalend zijn voor succes (en op welk moment). Overheden kunnen het systeem gebruiken om mobiliteitsvernieuwing te stimuleren. Ze kunnen onderzoeken welk beleid het meest effectief is om deelmobiliteit te laten groeien. Voor meer informatie over de potentie van deelmobiliteit:

Neem contact op met Guido Scheerder, adviseur locatieontwikkeling, Goudappel

Lees meer over dit project

Logo DRO-DMI consortium

Project II: Digitale Regie op de Openbare Ruimte: DRO-DMI consortium

Onderdeel van het DMI-ecosysteem is het DRO-DMI consortium dat verschillende steden, technologie-organisaties en onderzoeksinstituten samenbrengt. Met een budget van 23 miljoen euro werkt het consortium in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan het inrichten van processen en systemen om op een digitale manier dynamisch regie te voeren op het gebruik van de openbare ruimte, waaronder alle infrastructuur, in de stad. Partners in het consortium zijn Goudappel, gemeente Amsterdam, gemeente Almere, Groningen Bereikbaar, Vianova, Technolution en AMS Institute. Het consortium werkt samen met andere partijen zoals TNO en Vervoerregio Amsterdam. 

DRO-DMI verkent, ontwikkelt en test digitale, schaalbare, op data gebaseerde oplossingen. Door bijvoorbeeld toegang te reguleren op basis van kenmerken van gebruikers of modaliteiten, zorgen we er nu al voor dat vervuilende voertuigen op bepaalde plekken niet zijn toegestaan. Denk ook aan het sturen op onbenutte parkeercapaciteit en de mogelijkheid om deze schaarse ruimte toe te kennen aan bepaald gebruik of bepaalde gebruikers.

Andere voorbeelden zijn het spreiden en mijden van dagelijkse verkeersdrukte door beter te communiceren met reizigers voorafgaand aan of tijdens hun reis. Hiermee stellen we de gebruiker van de openbare ruimte in staat flexibele keuzes te maken en bij te dragen aan efficiënter verkeer. Zo streeft DRO-DMI naar het maken van bewuste keuzes over het gebruik van schaarse ruimte. Digitale instrumenten kunnen hierbij helpen om te zorgen dat steden en regio’s voor alle doelgroepen toegankelijk en leefbaar blijven. Voor meer informatie over het DRO-DMI consortium:

Neem contact op met Han Zwijnenberg, strategisch adviseur Smart Mobility

Voor alle informatie over onze projecten in het DMI-ecosysteem:

Neem contact op met Joost de Bruijn, directeur Dat.mobility (onderdeel van Goudappel).

Neem contact op met Joost